purifying là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to purify
Phân kể từ hiện nay tại purifying
Phân kể từ vượt lên trước khứ purified
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại purify purify hoặc purifiest¹ purifies hoặc purifieth¹ purify purify purify
Quá khứ purified purified hoặc purifiedst¹ purified purified purified purified
Tương lai will/shall² purify will/shall purify hoặc wilt/shalt¹ purify will/shall purify will/shall purify will/shall purify will/shall purify
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại purify purify hoặc purifiest¹ purify purify purify purify
Quá khứ purified purified purified purified purified purified
Tương lai were to purify hoặc should purify were to purify hoặc should purify were to purify hoặc should purify were to purify hoặc should purify were to purify hoặc should purify were to purify hoặc should purify
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại purify let’s purify purify
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.