put it down là gì

(STOP HOLDING)

Thêm những ví dụBớt những ví dụ
SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng rất có thể dò xét những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

Bạn đang xem: put it down là gì

(NAME)

Do you want mạ lớn put you down for the trip lớn London?

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

put something down

(PHONE)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

(PAY)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

put someone down

(INSULT)

Why did you have lớn put mạ down in front of everybody lượt thích that?

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng rất có thể dò xét những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

(LAY DOWN)

I'd just put Jack down for his nap.

Xem thêm: fluency là gì

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng rất có thể dò xét những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

put something down

(KILL)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

(STOP)

(REDUCE)

UK (UK and US bring something down)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

put (something) down (somewhere)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng rất có thể dò xét những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

Xem thêm: backstory là gì

put someone down somewhere

UK old-fashioned

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

(Định nghĩa của put something/someone down kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge dành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)