quantities là gì

/ˈkwɒntɪti/

Thông dụng

Danh từ

Lượng, con số, khối lượng

Danh từ

Lượng, con số, khối lượng
Con số, số lượng; số lượng rộng lớn, con số lớn
a small quatity of cutlery
một số nhỏ dao kéo
( số nhiều) số rộng lớn, vô số, vô cùng nhiều
quantities of people
rất nhiều người
(toán học) con cái số; (vật lý) lượng
electric quantity
điện lượng
quantity of heat
nhiệt lượng
(vật lý) âm lượng
( số nhiều) (kiến trúc) cụ thể kiến thiết thực thi (một toà ngôi nhà...)
( toan ngữ) (kỹ thuật) mặt hàng loạt
quantity productions
sự phát triển mặt hàng loạt
to buy in quantities
mua một số trong những rộng lớn, mua sắm vô cùng nhiều
bilt of quantities
bảng cụ thể kiến thiết thi đua công
an unknown quantity
ẩn số; lượng ko biết
(nghĩa bóng) người kỳ lạ, người tuy nhiên không người nào biết tung tích; người tuy nhiên hành vi không người nào tính trước được

Chuyên ngành

Xây dựng

lượng, con số, đại lượng

Cơ - Điện tử

Lượng, con số, đại lượng

Toán & tin cậy

số lượng, lượng

Kỹ thuật cộng đồng

khối lượng
commercial quantity
khối lượng thương mại
construction work quantity
khối lượng thực thi công trình
earthwork quantity
khối lượng công tác làm việc đất
đại lượng
alternating quantity
đại lượng cân nặng bằng
complex quantity
đại lượng phức
derived quantity
đại lượng dẫn xuất
dimension of a quantity
thứ vẹn toàn của một đại lượng
energizing quantity
đại lượng cung cấp
extensive quantity
đại lượng quảng tính
fundamental quantity
đại lượng cơ bản
intensive quantity
đại lượng cường tính
measurable quantity
đại lượng đo được
measured process quantity
đại lượng xử lý đo được
measured quantity
đại lượng tiếp tục đo
nongeometrical quantity
đại lượng phi hình học
oscillating quantity
đai lượng dao động
output quantity
đại lượng đầu ra
periodic quantity
đại lượng tuần hoàn
phase of a sinusoidal quantity
pha của một đại lượng hình sin
photometric quantity
đại lượng trắc quang
physical quantity
đại lượng vật lý
scalar quantity
đại lượng vô hướng
sinusoidal quantity
đại lượng hình sin
sinusoidal quantity
đại lượng sin
state quantity
đại lượng trạng thái
subscript quantity
đại lượng chỉ số
variable quantity
đại lượng biến chuyển thiên
độ lớn
lượng
alternating quantity
đại lượng cân nặng bằng
auxiliary quantity
lượng bửa trợ
certificate of weight/quantity
giấy ghi nhận trọng lượng/số lượng
commercial quantity
khối lượng thương mại
complex quantity
đại lượng phức
construction work quantity
khối lượng thực thi công trình
definite quantity
lượng xác định
definite quantity
số lượng xác định
derived quantity
đại lượng dẫn xuất
design of quantity waste water
lượng nước thải tính toán
digital quantity
lượng vì thế số
dimension of a quantity
thứ vẹn toàn của một đại lượng
earthwork quantity
khối lượng công tác làm việc đất
economic order quantity
lượng đặt điều kinh tế
energizing quantity
đại lượng cung cấp
extensive quantity
đại lượng quảng tính
fundamental quantity
đại lượng cơ bản
fundamental quantity
số lượng chính
heat quantity
nhiệt lượng
high-quantity lot
lô unique cao
ice quantity
số lượng đá
ice quantity
số lượng (nước) đá
imaginary quantity
ảo lượng
inflow sewage quantity
lượng nước thải chảy vào
information quantity
lượng thông tin
inspection test quantity
lượng lấy kiểm tra
inspection test quantity
lượng lấy coi xét
intensive quantity
đại lượng cường tính
kinetic quantity
động lượng
life test quantity
lượng test thọ
liquid quantity meter
bộ đo lượng hóa học lỏng
liquid quantity meter
lưu lượng nối tiếp hóa học lỏng
measurable quantity
đại lượng đo được
measured process quantity
đại lượng xử lý đo được
measured quantity
đại lượng tiếp tục đo
minus quantity
lượng âm
nongeometrical quantity
đại lượng phi hình học
oscillating quantity
đai lượng dao động
output quantity
lượng tín hiệu ra
output quantity
đại lượng đầu ra
periodic quantity
đại lượng tuần hoàn
phase of a sinusoidal quantity
pha của một đại lượng hình sin
photometric quantity
đại lượng trắc quang
physical quantity
đại lượng vật lý
quantity analysis
phân tích toan lượng
quantity assurance (QA)
sự bảo đảm an toàn hóa học lượng
quantity determination
sự phân toan lượng số
quantity determination
sự phân toan số lượng
quantity meter
công tơ năng lượng điện lượng
quantity of air
lượng ko khí
quantity of assessment
lượng tiến công giá
quantity of ballast required
lượng tía lát cần thiết thiết
quantity of charge
điện lượng
quantity of electric charge
lượng năng lượng điện nạp
quantity of electricity
điện lượng
quantity of frost
lượng tuyết
quantity of heat
nhiệt lượng
quantity of illumination
lượng chiếu sáng
quantity of information
lượng thông tin
quantity of light
lượng ánh sáng
quantity of lubricant
lượng dầu bôi trơn
quantity of metal removed
lượng sắt kẽm kim loại hạn chế gọt
quantity of motion
động lượng
quantity of products
sản lượng
quantity of radiant energy
lượng tích điện bức xạ
quantity of selection
lượng chọn
quantity production
sản suất lượng lớn
quantity set
tập số lượng
quantity surveying
khảo sát lượng công việc
quantity surveying
thống kê lượng công trình
quantity surveying within each storey
sự đo theo đòi tầng (kiểm tra hóa học lượng)
random quantity
số lượng ngẫu nhiên
reference quantity set
tập lượng tham lam chiếu chuẩn
refrigerant quantity
số lượng môi hóa học lạnh
refrigerant quantity meter
bộ đo lượng môi hóa học lạnh
required air quantity
lượng bầu không khí yêu thương cầu
required air quantity
lượng khí yêu thương cầu
scalar quantity
lượng vô hướng
scalar quantity
đại lượng vô hướng
sinusoidal quantity
đại lượng hình sin
sinusoidal quantity
đại lượng sin
small quantity
lượng nhỏ
state quantity
đại lượng trạng thái
subscript quantity
đại lượng chỉ số
threshold quantity
lượng ngưỡng
threshold quantity
lượng giới hạn
transit sewage quantity
lượng nước thải gửi tiếp
unit quantity
đơn vị đo lường
variable quantity
đại lượng biến chuyển thiên
vector quantity
lượng vectơ
volume considerable quantity
thư lượng
giá trị
số lượng
certificate of weight/quantity
giấy ghi nhận trọng lượng/số lượng
definite quantity
số lượng xác định
fundamental quantity
số lượng chính
ice quantity
số lượng đá
ice quantity
số lượng (nước) đá
quantity determination
sự phân toan số lượng
quantity set
tập số lượng
random quantity
số lượng ngẫu nhiên
refrigerant quantity
số lượng môi hóa học lạnh

Kinh tế

đại lượng
continuous random quantity
đại lượng tình cờ liên tục
định lượng
hàng loạt
quantity production
sản xuất mặt hàng loạt
số lượng
consumption quantity index
chỉ con số tiêu xài dùng
cumulative quantity discount
chiết khấu con số dồn lại
distribution on quantity
phân phối theo đòi số lượng
economic order quantity
số lượng tái ngắt cấp
economic production quantity
số lượng phát triển tối ưu
equilibrium quantity
số lượng cân nặng bằng
estimated quantity
số lượng ước tính
ex ante quantity
số lượng dự kiến
exact quantity
số lượng chủ yếu xác
incommensurable quantity
số lượng ko thể giám sát được
intake quantity
số lượng (hàng) tiếp tục bốc
intake quantity
số lượng được bốc xếp
landed quantity
số lượng toá lên bờ
landed quantity terms
điều khiếu nại con số toá lên bờ
laspeyres quantity index
chỉ con số laspeyres
make up the required quantity
bổ túc con số đòi hỏi hỏi
make up the required quantity (to...)
bổ túc con số đòi hỏi hỏi
manufacturer's certificate of quantity
giấy triệu chứng con số của những người sản xuất
maximum quantity acceptable
số lượng (hàng giao) tối nhiều rất có thể nhận
minimum order quantity
số lượng đặt mua tối thiểu
minimum quantity
số lượng không nhiều nhất
minimum quantity acceptable
số lượng (hàng giao) tối nhiều rất có thể nhận
minimum quantity of inventory
số lượng tồn kho thấp nhất
minimum quantity per order
số lượng tối thiểu của từng đợt đặt điều hàng
new quantity theory of money
thuyết con số chi phí tệ mới
non-cumulative quantity discount
chiết khấu con số ko tích lũy
optimum order quantity
số lượng đặt mua tối ưu
order quantity
số lượng đặt điều hàng
outturn quantity
số lượng mặt hàng đến
Paasche quantity index
Chỉ con số Paasche
quality and quantity assured
chất lượng và con số đảm bảo
quality and quantity unknown
chất lượng và con số ko rõ
quantity buying
sự mua sắm con số lớn
quantity buying
sự mua sắm với con số lớn
quantity claim
đòi bồi thông thường về số lượng
quantity contract
hợp đồng con số (chưa toan giá)
quantity contract
hợp đồng về con số (chưa toan giá)
quantity declared
số lượng tiếp tục khai
quantity determination
xác toan số lượng
quantity difference
chênh nghiêng số lượng
quantity discount
bớt giá chỉ số lượng
quantity discount
chiết khấu giao thương mua bán con số lớn
quantity discount
giảm giá chỉ số lượng
quantity discount
giảm giá chỉ theo đòi số lượng
quantity discrepancy
sự sự không tương đồng nhau về số lượng
quantity equation of exchange
phương trình con số giao phó hoán
quantity equation of exchange
phương trình con số giao phó hoán (của chi phí tệ)
quantity index
chỉ số số lượng
quantity of ngân hàng deposit
số lượng chi phí gửi ngân hàng
quantity of employment
số lượng công ăn việc làm
quantity permitted (the...)
số lượng được được cho phép (về dung dịch lá)
quantity production
sản xuất con số lớn
quantity purchased
số lượng thu mua
quantity received
số lượng nhận được
quantity requested
số lượng yêu thương cầu
quantity supplied
số lượng cung cấp
quantity supplied
số lượng được cung cấp
quantity surveying
sự tham khảo số lượng
quantity theory of money
thuyết con số chi phí tệ
quantity traded
số lượng thương mại
quantity traded
số lượng thương nghiệp (số thành phầm được mua sắm hoặc bán)
quantity variance
chênh nghiêng số lượng
quantity variance
sai biệt số lượng
shopped quantity terms
điều khiếu nại (giao mặt hàng lấy) con số bốc mặt hàng chuẩn
sophisticated quantity theory of money
thuyết con số chi phí tệ tinh anh vi
standard quantity
số lượng tiêu xài chuẩn
standard-run quantity
số lượng loạt tiêu xài chuẩn
stipulated quantity
số lượng quy định
terms of quantity
điều khiếu nại số lượng
trade quantity statistics
thống kê con số buôn bán
variable quantity
số lượng khả biến
số lượng lớn
quantity buying
sự mua sắm con số lớn
quantity buying
sự mua sắm với con số lớn
quantity discount
chiết khấu giao thương mua bán con số lớn
quantity production
sản xuất con số lớn
số nhiều

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
abundance , aggregate , allotment , amplitude , batch , toàn thân , budget , bulk , capacity , khuyến mãi , expanse , extent , figure , greatness , length , load , lot , magnitude , mass , measure , multitude , part , pile , portion , profusion , quota , size , sum , total , variety , volume , amount , corpus , quantum , allowance , atom , bit , bunch , bushel , degree , dosage , dose , dram , drop , grain , handful , iota , morsel , number , proportion , proportions , quanta , shred , slew , smidgen , some , speck , ton , unit , weight