reinstate là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to reinstate
Phân kể từ hiện tại tại reinstating
Phân kể từ vượt lên trên khứ reinstated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại reinstate reinstate hoặc reinstatest¹ reinstates hoặc reinstateth¹ reinstate reinstate reinstate
Quá khứ reinstated reinstated hoặc reinstatedst¹ reinstated reinstated reinstated reinstated
Tương lai will/shall² reinstate will/shall reinstate hoặc wilt/shalt¹ reinstate will/shall reinstate will/shall reinstate will/shall reinstate will/shall reinstate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại reinstate reinstate hoặc reinstatest¹ reinstate reinstate reinstate reinstate
Quá khứ reinstated reinstated reinstated reinstated reinstated reinstated
Tương lai were to reinstate hoặc should reinstate were to reinstate hoặc should reinstate were to reinstate hoặc should reinstate were to reinstate hoặc should reinstate were to reinstate hoặc should reinstate were to reinstate hoặc should reinstate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại reinstate let’s reinstate reinstate
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.