replenish là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to replenish
Phân kể từ hiện tại tại replenishing
Phân kể từ quá khứ replenished
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại replenish replenish hoặc replenishest¹ replenishes hoặc replenisheth¹ replenish replenish replenish
Quá khứ replenished replenished hoặc replenishedst¹ replenished replenished replenished replenished
Tương lai will/shall² replenish will/shall replenish hoặc wilt/shalt¹ replenish will/shall replenish will/shall replenish will/shall replenish will/shall replenish
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại replenish replenish hoặc replenishest¹ replenish replenish replenish replenish
Quá khứ replenished replenished replenished replenished replenished replenished
Tương lai were to replenish hoặc should replenish were to replenish hoặc should replenish were to replenish hoặc should replenish were to replenish hoặc should replenish were to replenish hoặc should replenish were to replenish hoặc should replenish
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại replenish let’s replenish replenish
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.