retrieval là gì

/ri´tri:vl/

Thông dụng

Danh từ

Sự lấy lại, sự tịch thu, sự mò mẫm và đem (thú, chim phun được) về
Sự hồi phục, sự xây cất lại (cơ nghiệp)
the retrieval of one's fortunes
sự xây cất lại được cơ nghiệp
Sự bồi thông thường (tổn thất); sự thay thế (lỗi)
beyond retrieval
mất ko thể bù lại được
( + from) sự cứu vớt bay khỏi
a retrieval from certain death
sự cứu vớt bay ngoài một chiếc bị tiêu diệt kiên cố chắn

Chuyên ngành

Toán & tin yêu

sự truy tìm
false retrieval
sự truy mò mẫm sai
file retrieval
sự truy mò mẫm tập dượt tin
information retrieval (IR)
sự truy mò mẫm thông tin
IR (informationretrieval)
sự truy mò mẫm thông tin
legal retrieval
sự truy mò mẫm phù hợp pháp
message retrieval
sự truy mò mẫm thông báo
SIR (sessioninformation retrieval)
sự truy mò mẫm vấn đề gửi gắm tiếp

Xây dựng

khóa mã tìm
sự truy hồi

Kỹ thuật công cộng

sự phục hồi
sự thu hồi
sự mò mẫm kiếm
block retrieval
sự tim mò mẫm khối
call retrieval
sự mò mẫm kiếm qua quýt gọi
false retrieval
sự mò mẫm kiếm giả
information retrieval
sự mò mẫm kiếm thông tin
information retrieval (IR)
sự mò mẫm kiếm thông tin
message retrieval
sự mò mẫm kiếm thông báo
retrieval of stored đường dây nóng contents
sự mò mẫm kiếm thông tin lưu trữ
text retrieval
sự mò mẫm kiếm văn bản
tìm kiếm

Giải quí VN: Tất cả những giấy tờ thủ tục tương quan cho tới việc mò mẫm mò mẫm, tóm lược, tổ chức triển khai, hiển thị hoặc in rời khỏi vấn đề từ là 1 đời máy tính bên dưới dạng hữu ích cho tất cả những người người sử dụng.

Xem thêm: maritime là gì

Bạn đang xem: retrieval là gì

ambiguous retrieval
tìm mò mẫm mơ hồ
ambiguous retrieval
tìm mò mẫm nhập nhằng
ambiguous search/ambiguous retrieval
tìm mò mẫm nhập nhằng
block retrieval
sự tim mò mẫm khối
call retrieval
sự mò mẫm kiếm qua quýt gọi
false retrieval
sự mò mẫm kiếm giả
false retrieval
tìm mò mẫm giả
information retrieval
sự mò mẫm kiếm thông tin
information retrieval (IR)
sự mò mẫm kiếm thông tin
information retrieval (IR)
tìm mò mẫm thông tin
information retrieval center
trung tâm mò mẫm kiếm thông tin
information retrieval language
ngôn ngữ mò mẫm kiếm thông tin
information retrieval system
hệ mò mẫm kiếm thông tin
message retrieval
sự mò mẫm kiếm thông báo
reference retrieval system
hệ mò mẫm kiếm chuẩn
retrieval code
mã mò mẫm kiếm
retrieval command
lệnh mò mẫm kiếm
retrieval function
chức năng mò mẫm kiếm
retrieval of stored đường dây nóng contents
sự mò mẫm kiếm thông tin lưu trữ
retrieval prescription
lệnh mò mẫm kiếm
retrieval service
dịch vụ mò mẫm kiếm
retrieval system
hệ mò mẫm kiếm
retrieval time
thời gian ngoan mò mẫm kiếm
text retrieval
sự mò mẫm kiếm văn bản
truy tìm

Giải quí VN: Tất cả những giấy tờ thủ tục tương quan cho tới việc mò mẫm mò mẫm, tóm lược, tổ chức triển khai, hiển thị hoặc in rời khỏi vấn đề từ là 1 đời máy tính bên dưới dạng hữu ích cho tất cả những người người sử dụng.

associative retrieval
truy mò mẫm loại liên tưởng
bibliographic retrieval service
dịch vụ truy mò mẫm thư mục
CAR (computer-aided retrieval)
sự truy mò mẫm sử dụng máy tính
CAR (computer-assisted retrieval)
sự truy mò mẫm sử dụng máy tính
Clearing house for Networked Information Discovery and Retrieval (CNIDR)
clearinghouse nhằm truy mò mẫm và hồi phục vấn đề nối mạng
computer aided retrieval
truy mò mẫm sử dụng máy tính
computer-aided retrieval (CAR)
sự truy mò mẫm sử dụng máy tính
false retrieval
sự truy mò mẫm sai
false retrieval
truy mò mẫm lỗi sai
file retrieval
sự truy mò mẫm tập dượt tin
GIRL (graphinformation retrieval language)
ngôn ngữ truy mò mẫm vấn đề loại thị
information retrieval
truy mò mẫm thông tin
information retrieval (IR)
sự truy mò mẫm thông tin
information retrieval center (IRC)
trung tâm truy mò mẫm thông tin
information retrieval system
hệ thống truy mò mẫm thông tin
information storage and retrieval (ISR)
sự tàng trữ và truy mò mẫm thông tin
Internet Information Retrieval Guide (IIRG)
Hướng dẫn truy mò mẫm vấn đề Internet
IR (informationretrieval)
sự truy mò mẫm thông tin
IRC (informationretrieval center)
trung tâm truy mò mẫm thông tin
ISR (informationstorage and retrieval)
sự tàng trữ và truy mò mẫm thông tin
Knowledge Retrieval System (KRS)
hệ thống truy mò mẫm con kiến thức
legal retrieval
sự truy mò mẫm phù hợp pháp
message retrieval
sự truy mò mẫm thông báo
Network Information Retrieval (NIR)
truy mò mẫm vấn đề mạng
online information retrieval
truy mò mẫm vấn đề trực tuyến
Online Retrieval Interface (ORI)
giao diện truy mò mẫm trực tuyến
OSAR (objectstorage and retrieval)
sự tàng trữ và truy mò mẫm đối tượng
retrieval code
mã truy tìm
retrieval command
lệnh truy tìm
retrieval engine
máy truy tìm
retrieval function
chức năng truy tìm
Retrieval of Calling Line Directory Number (RCLDN)
truy mò mẫm số danh bạ lối chạc ngôi nhà gọi
retrieval port
cổng truy tìm
retrieval system
hệ thống truy tìm
retrieval time
thời gian ngoan truy tìm
SIR (sessioninformation retrieval)
sự truy mò mẫm vấn đề gửi gắm tiếp
STAIRSl (storageand information retrieval system)
hệ thống tàng trữ và truy mò mẫm thông tin

Kinh tế

sự truy cứu

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa