rev là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to rev
Phân kể từ hiện nay tại revving
Phân kể từ quá khứ revved
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại rev rev hoặc revvest¹ revs hoặc revveth¹ rev rev rev
Quá khứ revved revved hoặc revvedst¹ revved revved revved revved
Tương lai will/shall² rev will/shall rev hoặc wilt/shalt¹ rev will/shall rev will/shall rev will/shall rev will/shall rev
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại rev rev hoặc revvest¹ rev rev rev rev
Quá khứ revved revved revved revved revved revved
Tương lai were to rev hoặc should rev were to rev hoặc should rev were to rev hoặc should rev were to rev hoặc should rev were to rev hoặc should rev were to rev hoặc should rev
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại rev let’s rev rev
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.