rice đọc tiếng anh là gì

rice

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: rice đọc tiếng anh là gì

UK/raɪs/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/raɪs/

  • /r/ as in run
  • // as in eye
  • /s/ as in say
  • /r/ as in run
  • // as in eye
  • /s/ as in say