sad đọc tiếng anh là gì

sad

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: sad đọc tiếng anh là gì

UK/sæd/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/sæd/

 • /s/ as in say
 • /æ/ as in hat
 • /d/ as in day
 • /s/ as in say
 • /æ/ as in hat
 • /d/ as in day

SAD

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/ˌes.eɪˈdiː/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Xem thêm: chapter and verse là gì

US/ˌes.eɪˈdiː/

 • /e/ as in head
 • /s/ as in say
 • // as in day
 • /d/ as in day
 • // as in sheep
 • /e/ as in head
 • /s/ as in say
 • // as in day
 • /d/ as in day
 • // as in sheep