savvy là gì

Công cụ cá nhân
 • /'sævi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hiểu biết; lương lậu tri

  Nội động kể từ ( savvied)

  Hiểu, biết
  no savvy
  không biết, ko hiểu

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  acute , astute , brainy * , cagey * , calculating , canny , clever , crafty , cunning , discerning , experienced , farsighted , foxy * , heady * , ingenious , intelligent , in the know , judicious , keen , knowing , on the ball * , perceptive , sagacious , sensible , sharp , slick * , sly , smart , smooth , streetwise , wise , cagey , perspicacious , slick
  noun
  acumen , awareness , comprehension , discernment , experience , grasp , grip , insight , intellect , intelligence , judgment , know-how , knowing , knowledge , mastery , perception , perceptiveness , sense , sharpness , smarts * , understanding , apprehension , hold
  verb
  accept , apprehend , catch , compass , comprehend , conceive , fathom , follow , get , grasp , make out , read , see , sense , take , take in

  Bạn đang xem: savvy là gì

  Xem thêm: month là gì trong tiếng anh

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ