see có nghĩa là gì

/si:/

Thông dụng

Ngoại động kể từ .saw, .seen

Thấy, nhìn thấy, nom thấy; coi, để ý, coi xét
seeing is believing
trông thấy thì mới có thể tin
I saw him in the distance
tôi nhìn thấy nó kể từ xa
things seen
những vật tớ hoàn toàn có thể trông thấy, những vật ví dụ, những vật đem thật
to see things
có ảo giác
worth seeing
đáng chú ý
Xem, hiểu (trang báo chí)
I see that another Soviets satellite was orbitted yesterday
tôi coi báo thấy rằng một vệ tinh nghịch Liên-xô lại được phóng vô hành trình hôm qua
Hiểu rõ ràng, nhận ra
I cannot see the point
tôi ko thể hiểu rõ điểm đó
I tự not see the advantage of doing it
tôi không hiểu biết nhiều thực hiện vì vậy thì ưu thế nào
you see
như anh cứng cáp cũng hiểu rõ
I see
tôi hiểu rồi
as far I can see
như tôi nỗ lực rất là nhằm hiểu
Trải qua quýt, trải đời, tiếp tục qua
he has seen two regimes
anh ấy tiếp tục sinh sống qua quýt nhị chế độ
he will never see 50 again
anh tớ tiếp tục quá 50
to see life
từng trải cuộc sống thường ngày, lão đời
to have seen service
có kinh nghiệm tay nghề, trải đời (người); tiếp tục hao mòn, tiếp tục người sử dụng nhiều (vật)
Gặp, thăm; cho tới căn vặn chủ ý (bác sĩ, trạng sư...); tiếp
he refused to tát see me
anh ấy kể từ chối ko tiếp tôi
can I see you on business?
tôi hoàn toàn có thể gặp gỡ anh nhằm bàn chuyện thực hiện ăn không?
you had better see a lawyer
anh nên cho tới gặp gỡ trạng sư, anh nên cho tới căn vặn chủ ý luật sư
Tưởng tượng, mường tượng
I cannot see myself submitting such an injustice
tôi ko thể tưởng tượng rằng bản thân lại chịu đựng một sự bất công như thế
Chịu, quá nhận, vì chưng lòng
we tự not see being made use of
chúng tôi ko chịu đựng nhằm người tớ tận dụng bọn chúng tôi
Tiễn, đưa
to see somebody home
đưa ai về nhà
Giúp đỡ
to see someone through difficulty
giúp ai vượt lên khó khăn khăn
Quan niệm, mang đến là
I see life differntly now
bây giờ tôi ý niệm cuộc sống là không giống rồi
to see good to tát tự something
cho là cần thiết (nên) thực hiện một việc gì
not see any point of
không trông thấy bất kể tiện lợi gì của việc__
Chăm lo phiền, tính liệu, đảm đương, phụ trách cứ, bảo đảm
to see to tát one's business
chăm lo phiền cho tới việc làm của mình
to see to tát it that...
lo liệu làm cho...
Điều tra, phân tích, đánh giá, kỹ lưỡng
we must see into it
chúng tớ cần chuồn sâu sắc vào việc ấy
Suy suy nghĩ, coi lại
let bu see
để tôi tâm lý coi tiếp tục, nhằm tôi coi đã
wait and see
Đợi tuy nhiên xem
(đánh bài) vướng, cân
Cứ đứng nom, nhìn thấy tuy nhiên nhằm mặc
to see somebody struggle with difficulties
thấy ai vật lộn với trở ngại tuy nhiên cứ đứng nhìn

Cấu trúc từ

to see about
tìm lần, khảo sát, coi lại
Chăm nom, săn bắn sóc, tính liệu, đảm đương (việc gì)
to see after
chăm nom, săn bắn sóc, nhằm ý tới
to see into
điều tra, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng
Hiểu rõ ràng được, thấy rõ ràng được thực chất (của yếu tố gì)
to see off
tiễn (ai...)
to see somebody off at the station
ra ga dìu ai
to see out
hoàn trở thành, tiến hành cho tới nằm trong, thực hiện cho tới cùng
Sự cho tới nằm trong, coi cho tới không còn (một vở kịch...)
Tiễn (ai) đi ra tận cửa
to see through
nhìn thấy, thấy rõ ràng thực chất (sự việc...)
Thực hiện nay cho tới nằm trong, thực hiện cho tới cùng
Giúp ai vượt lên được (khó khăn...)
to see the back of somebody
trông ai cút ngoài mang đến rảnh mắt
to see through brick wall
Sắc sảo, mưu trí xuất chúng
to see something done
giám sát sự thực hành cái gì
I'll see about
Tôi tiếp tục phụ trách cứ (bảo đảm) việc ấy
Tôi tiếp tục xem xét lại yếu tố ấy
seeing that
xét thấy rằng
seeing that no other course is open to tát us…
xét thấy rằng không tồn tại con phố nào là không giống mang đến tất cả chúng ta...

Danh từ

Toà giám mục
the Holy See; the See of Rome
Toà thánh
Chức giám mục; quyền giám mục

hình thái từ

  • past : saw
  • PP : seen

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
beam , be apprised of , behold , catch a glimpse of , catch sight of , clock * , contemplate , descry , detect , discern , distinguish , espy , examine , eye , flash , gape , gawk , gaze , get a load of , glare , glimpse , heed , identify , inspect , lắc eyes on , look , look at , make out , mark , mind , note , notice , observe , pay attention to tát , peek , peep , peer , peg * , penetrate , pierce , recognize , regard , remark , scan , scope , scrutinize , sight , spot , spy , stare , survey , take notice , view , watch , witness , appraise , ascertain , catch , catch on , conceive , determine , discover , envisage , envision , experience , fancy , fathom , feature , feel , find out , follow , get , get the drift , get the lỗ of , grasp , have , hear , imagine , investigate , know , learn , perceive , ponder , realize , study , suffer , sustain , take in , think , tumble , undergo , understand , unearth , visualize , weigh , associate with , attend , bear company , điện thoại tư vấn , come by , come over , conduct , consort with , date , direct , drop by , drop in , encounter , escort , go out with , go with , keep company with , lead , look up , meet , pilot , pop in , receive , route , run rẩy into , shepherd , show , speak to tát , steer , stop by , stop in , take out , usher , visit , walk , anticipate , divine , foresee , foretell , picture , vision , fantasize , image , accept , apprehend , compass , comprehend , read , sense , take , tài khoản , consider , deem , esteem , reckon , foreknow , go through , taste , go out , look in , run rẩy in , stop , accompany , interview , look after

Từ ngược nghĩa