seed nghĩa là gì

/sid/

Thông dụng

Danh từ

Hạt, phân tử giống
to be kept for seed
giữ thực hiện phân tử giống
a tiny poppy seed
hạt giống như lí tí của cây dung dịch phiện
Tinh dịch
(kinh thánh) con cái con cháu, hậu thế
to raise up seed
sinh con cái đẻ cái
the seeds of Abraham
người Do thái
(thể dục,thể thao) (thông tục) đấu thủ phân tử giống như (nhất là coi môn quần vợt)
go/run lớn seed
ngừng rời khỏi hoa vì thế vẫn kết phân tử (về cây)
Bắt đầu coi tiều tụy, trở thành thông thường năng lượng, thông thường hiệu suất cao (về người..)
the seeds of something
mầm mống; nguyên vẹn nhân, xuất xứ của cái gì
to sow the seeds of discord
gieo rắc mơ mống bất hoà

Nội động từ

Kết trở thành phân tử, sinh rời khỏi phân tử (về cây)
Rắc phân tử, gieo giống
Lấy phân tử, tỉa lấy hạt
(thể dục,thể thao) lựa lựa chọn đấu thủ phân tử giống như (để đấu sau cùng); coi (một đấu thủ) là đấu thủ phân tử giống

Hình Thái Từ

  • Ved : Seeded
  • Ving: Seeding

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

hạt giống

Ô tô

sơn bị nổi hạt

Điện lạnh

tinh thể mầm

Kỹ thuật cộng đồng

hạt
mầm bọt
mầm phổi (bọt)
mầm, khởi đầu

Kinh tế

gieo cấy
hạt
hạt giống
phôi
tách hạt

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
berry , bud , cell , conceit , concept , conception , core , corn , ear , egg , embryo , germ , grain , image , impression , inkling , kernel , notion , nucleus , nut , ovule , ovum , particle , rudiment , semen , spark , sperm , spore , start , suspicion , brood , descendants , heirs , issue , offspring , posterity , progeniture , progeny , race , scions , spawn , successors , pip , pit , tuber , get , birth , blood , bloodline , descent , extraction , family , genealogy , line , lineage , origin , parentage , pedigree , stock , acinus , acorn , ancestry , beginning , boll , children , first principle , legume , pea , plant , samara , scatter , source , sow

Từ trái khoáy nghĩa