send back là gì


/sɛnd bæk/  

Gửi trả lại

Bạn đang xem: send back là gì

Ex: The customer sent back the defective product for a refund.

(Khách mặt hàng đang được gửi trả lại thành phầm bị lỗi sẽ được hoàn vốn.)

Từ đồng nghĩa

  • Return /rɪˈtɜrn/ 

(v): Trả lại

Ex: Please return the borrowed book đồ sộ the library.

(Vui lòng trả lại cuốn sách mượn mang lại tủ sách.) 

  • Send off /sɛnd ɔf/ 

(v): Gửi đi

Ex: He sent off the documents đồ sộ the immigration office.

(Anh tao đang được gửi lên đường tư liệu cho tới văn chống di trú.)

Từ ngược nghĩa

  • Receive /rɪˈsiːv/ 

(v): Nhận

Ex: She received the package that was sent back đồ sộ her.

Xem thêm: with hindsight là gì

(Cô ấy sẽ có được gói mặt hàng và đã được gửi trả lại mang lại cô ấy.)

  • Keep /kiːp/ 

(v): Giữ

Ex: Please keep the original receipt and send back the duplicate.

(Vui lòng hội tụ lại biên nhận gốc và gửi lại phiên bản sao.) 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Báo lỗi - Góp ý