socks đọc tiếng anh là gì

sock

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: socks đọc tiếng anh là gì

UK/sɒk/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/sɑːk/

  • /s/ as in say
  • /ɒ/ as in sock
  • /k/ as in cat
  • /s/ as in say
  • /ɑː/ as in father
  • /k/ as in cat