solar là gì

/soulə/

Thông dụng

Tính từ

(thuộc) mặt mũi trời, sở hữu tương quan cho tới mặt mũi trời, mối liên hệ cho tới mặt mũi trời; tính theo đuổi mặt mũi trời (lịch, thời gian)
solar eclipse
nhật thực
solar system
hệ mặt mũi trời
solar time
thời lừa lọc tính theo đuổi hệ mặt mũi trời
Sử dụng tích điện mặt mũi trời
solar-powered
chạy vì như thế tích điện mặt mũi trời

Chuyên ngành

Toán & tin

(thiên văn ) mặt mũi trời

Y học

do tính năng mặt mũi trời
thuộc mặt mũi trời

Điện lạnh

mặt trời
simulated solar radiation test
thử nghiệm tế bào phỏng tia mặt mũi trời
solar activity
hoạt động của mặt mũi trời
solar apex
điểm apec (của hệ) mặt mũi trời
solar apex
điểm đỉnh mặt mũi trời
solar atmosphere
khí quyển mặt mũi trời
solar constant
hằng số (bức xạ) mặt mũi trời
solar flare
vết sáng sủa của mặt mũi trời
solar generator
máy trị năng lượng điện mặt mũi trời (ở một trong những vệ tinh)
solar heat gain
cường phỏng phản xạ mặt mũi trời
solar heat pump
bơm nhiệt độ mặt mũi trời (chạy vì như thế tích điện mặt mũi trời)
solar heat pump
bơm nhiệt độ (chạy vì như thế năng lượng) mặt mũi trời
solar heater
bộ thực hiện giá buốt (nước) vì như thế nhiệt độ mặt mũi trời
solar irradiation
chiếu xạ kể từ mặt mũi trời
solar radio noise
tiếng ồn mặt mũi trời
solar radio noise
tiếng ồn vô tuyến mặt mũi trời
solar radio noise
tạp nhiễu vô tuyến mặt mũi trời
solar refrigerating unit
tổ máy rét mướt (chạy vì như thế năng lượng) mặt mũi trời
solar refrigeration
làm rét mướt (bằng năng lượng) mặt mũi trời
solar refrigeration
sự thực hiện rét mướt (bằng năng lượng) mặt mũi trời
solar refrigerator
tủ rét mướt (chạy vì như thế năng lượng) mặt mũi trời
solar time
giờ mặt mũi trời
solar time
thời lừa lọc theo đuổi mặt mũi trời

Kỹ thuật công cộng

nắng
bearing and solar power transfer assembly
khối đem hứng và đem gửi gắm năng lượng
Energy efficiency (solar)
Hiệu suất tích điện (Mặt Trời)
solar absorber capacity
năng suất hít vào mặt mũi trời
Solar Backscatter Ultraviolet (radiometer) (SBUV)
bức xạ kế tiếp tia tử nước ngoài nghiền xạ ngược tích điện mặt mũi trời
solar collector
bộ gom (năng lượng) mặt mũi trời
solar collector
bộ thu nhật năng
solar desalter
thiết bị thực hiện nhạt nhẽo nước vì như thế (năng lượng) mặt mũi trời
solar drier
buồng sấy nắng
solar energy
năng lượng mặt mũi trời
solar energy absorbing glass
kính hít vào tích điện mặt mũi trời
solar energy unit
bộ tích điện mặt mũi trời
solar engine
động cơ tích điện mặt mũi trời
solar evaporation
bay tương đối vì như thế tích điện mặt mũi trời
solar flat plate collector
tấm bằng phẳng thu tích điện mặt mũi trời
solar generator
máy trị năng lượng điện (chạy vì như thế năng lượng) mặt mũi trời
solar generator
pin tích điện mặt mũi trời
solar heat pump
bơm nhiệt độ mặt mũi trời (chạy vì như thế tích điện mặt mũi trời)
solar heat pump
bơm nhiệt độ (chạy vì như thế năng lượng) mặt mũi trời
solar heat storage
sự trữ năng lượng// mặt mũi trời
solar heating
sự đun giá buốt vì như thế tích điện mặt mũi trời
solar house
nhà tích điện mặt mũi trời
solar plant
trạm tích điện mặt mũi trời
solar power
năng lượng mặt mũi trời
Solar Power Satellite (SPS)
vệ tinh anh sử dụng tích điện mặt mũi trời
solar radiation energy
năng lượng phản xạ mặt mũi trời
solar refrigerating unit
tổ máy rét mướt (chạy vì như thế năng lượng) mặt mũi trời
solar refrigeration
làm rét mướt (bằng năng lượng) mặt mũi trời
solar refrigeration
sự thực hiện rét mướt (bằng năng lượng) mặt mũi trời
solar refrigerator
tủ rét mướt (chạy vì như thế năng lượng) mặt mũi trời
solar thermal power station
trạm trị năng lượng điện (dùng năng lượng) mặt mũi trời
solar urticaria
mày đay bởi nắng
solar-energy radiator
cái phản xạ nhật năng
solar-powered
được cung ứng vì như thế tích điện Mặt trời (nhật năng)
gác thượng (cung điện)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: solar là gì

Xem thêm: master degree là gì

NHÀ TÀI TRỢ