spirituality là gì

/'spiritjuəl/

Thông dụng

Tính từ

(thuộc) tinh ranh thần; (thuộc) vong hồn, (thuộc) linh hồn con cái người; ko cần vật chất
(thuộc) giáo hội; (thuộc) tôn giáo
spiritual interests
quyền lợi tôn giáo
Có đức tính cao thâm, đem trí tuệ không giống thông thường (người)
(thuộc) Chúa, kể từ Chúa; linh nghiệm, thần thánh
One's spiritual home
Chốn linh thiêng liêng

Danh từ

Dân ca tôn giáo (thuộc loại của những người dân quân lính domain authority đen kịt ở châu Mỹ hát trước tiên) (như) Negro spiritual

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
airy , asomatous , devotional , discarnate , disembodied , divine , ethereal , extramundane , ghostly , holy , immaterial , incorporeal , intangible , metaphysical , nonmaterial , nonphysical , platonic , pure , rarefied , refined , sacred , supernal , unfleshly , unphysical , bodiless , insubstantial , unbodied , uncorporal , unsubstantial , numinous , otherworldly , unworldly , church , churchly , ecclesiastical , religious , anagogic , anagogical , angelic , celestial , cerebral , deific , devout , godly , heavenly , intellectual , material , pneumatic , psychic , saintly , sanctified , tuy vậy , spirited , supermundane , supernatural , supersensible , supersensory , supersensual , unearthly , vital

Từ trái khoáy nghĩa