step on là gì

Bản dịch của "step on" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: step on là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đòi văn cảnh của "step on" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "step on" nhập một câu

She is very proud and is willing lớn step on others lớn achieve personal glory and power.

The first step on this path was lớn restart the examination process, which had continued only fitfully in the 1450s.

Xem thêm: high nghĩa là gì

The hero may also step on an alarm and may become trapped by monsters.

Students often step on the Black 7 pointed crowns painted around campus for good luck.

Xem thêm: pseudo là gì

There was little opportunity for anyone lớn step on anothers toes.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "step on":

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "step on" nhập giờ Việt