stimulation là gì

Công cụ cá nhân
 • /,stimju'lei∫n/

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật cộng đồng

  kích thích
  stimulation of production
  sự kích ứng sản xuất
  sự kích thích
  stimulation of production
  sự kích ứng sản xuất

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  inspiration , motivation , encouragement , fillip , impetus , impulse , incentive , inducement , prod , push , spur , stimulant , stimulator , incitement , invigoration , piquancy , provocation , refreshment , titillation , tittivation
  adjective
  animating , aspirational , brisk , catalytic , galvanic , heartening , incisive , inspirational , inspiriting , piquant , poignant , provocative , pungent , stimulating , stimulative , stimulatory
  verb
  activate , actuate , animate , egg on , foment , galvanize , goad , incite , innervate , inspirit , instigate , invigorate , kindle , motivate , provoke , stimulate , titillate , tittivate , vivify , whet

  Bạn đang xem: stimulation là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  Xem thêm: treatment là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

;