subdivision là gì

/´sʌbdi¸viʒən/

Thông dụng

Danh từ

Sự phân tách nhỏ ra; quy trình phân tách nhỏ ra; hình mẫu được phân tách nhỏ
Chi nhánh, phân hiệu
a subdivision of a postal area
một phân khu vực bưu điện

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

sự phân tách nhỏ

Toán & tin

sự phân loại nhỏ loại phân
barycentric subdivision
phân nhỏ trọng tâm
elementary subdivision
phân nhỏ sơ cấp

Xây dựng

sự phân tách nhỏ ra
sự phân tách nhỏ thêm

Kỹ thuật công cộng

phân cấp
sự phân loại nhỏ
sự phân vùng

Kinh tế

chi nhánh
chi nhánh, phân hãng
chia nhỏ thêm
phân điểm
phân hãng
sự phân tách nhỏ ra

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
class , community , development , group , lower group , minor group , subclass , subsidiary , tract , thành viên , part , piece , portion , section , segment , division , offshoot , branch , department , partition , sector

Từ ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: subdivision là gì

Xem thêm: ring out là gì

NHÀ TÀI TRỢ