subordinator là gì

/adj., n. səˈbɔrdnɪt ; v. səˈbɔrdnˌeɪt/

Thông dụng

Tính từ

Phụ, dựa vào, lệ thuộc
to play a subordinate part
đóng vai phụ
subordinate clause
mệnh đề phụ
Ở bên dưới quyền, cấp cho dưới

Danh từ

Người cấp cho bên dưới, người bên dưới quyền

Ngoại động từ

Làm mang lại phụ thuộc vào
Đặt xuống bậc dưới; hạ tầm quan lại trọng

Hình Thái Từ

  • Ved : Subordinated
  • Ving: Subordinating

Chuyên ngành

Toán & tin

phụ thuộc

Kỹ thuật cộng đồng

phụ
phụ thuộc

Kinh tế

cấp dưới
người bên dưới quyền
nhân viên cấp cho dưới
ở cấp cho dưới
ở bên dưới quyền
phụ thuộc
phụ
thứ yếu
thuộc viên

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
accessory , adjuvant , ancillary , auxiliary , baser , below par , collateral , contributory , dependent , inferior , insignificant , junior , low , lower , minor , paltry , satellite , secondary , second-fiddle , second-string , smaller , sub , subaltern , subalternate , subject , submissive , subnormal , subservient , subsidiary , substract , tributary , under , underaverage , unequal , lesser , minor-league , petty , small , derivative , segmental , segmentary , servant , servile , subordinated , succursal , supplemental , tangential
noun
aide , assistant , attendant , dependent , deputy , flunky * , gofer * , helper , inferior , junior , peon , poor relation , scrub * , second , second fiddle * , second string , serf , servant , slave , subaltern , third string , underling , secondary , accessory , ancilla , ancillary , auxiliary , below , control , lesser , lower , minion , minor , parergon , satellite , satrap , subdue , subject , subordination , subserviency , subservient , subsidiary , supplementary , tributary , under , worker

Từ trái khoáy nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: subordinator là gì

Xem thêm: lull là gì

NHÀ TÀI TRỢ