substitution là gì

Công cụ cá nhân
 • /¸sʌbsti´tju:ʃən/

  Chuyên ngành

  Toán & tin cẩn

  phép thế
  binary linear substitution
  phép thế tuyến tính nhị phân
  co-gradient substitution
  phép thế hiệp bộ
  degree of a substitution
  bậc của một quy tắc thế
  degree of substitution
  bậc của một quy tắc thế
  degree of substitution
  bậc của quy tắc thế
  elimination by substitution
  khử (tần số) vì thế quy tắc thế
  even substitution
  phép thế chẵn
  fractional linear substitution
  phép thế phân tuyến tính
  free substitution
  phép thế tự động do
  identical substitution
  phép thế đồng nhất
  integrate by substitution
  lấy tích phân vì thế quy tắc thế
  inverse substitution
  phép thế nghịch
  inverse substitution
  phép thế nghịch tặc đảo
  linear substitution
  phép thế tuyến tính
  loxodromic substitution
  phép thế cùn hành
  multiplicator of a linear substitution
  nhân tử của một quy tắc thế tuyến tính
  odd substitution
  phép thế lẻ
  odd substitution
  phép thể lẻ
  orthogonal substitution
  phép thế trực giao
  substitution group
  nhóm những quy tắc thế
  successive substitution
  phép thế liên tiếp
  synthetic (al) substitution
  phép thế tổng hợp
  trigonometric (al) substitution
  phép thế lượng giác
  phép thế, sự thế

  Xây dựng

  sự được thay cho thế

  Điện tử & viễn thông

  phép thay cho thế

  Kỹ thuật công cộng

  chuyển đổi
  sự thay cho thế
  address substitution
  sự thay cho thế địa chỉ
  command substitution
  sự thay cho thế lệnh
  filename substitution
  sự thay cho thế thương hiệu tệp
  history substitution
  lịch sử thay cho thế
  parameter substitution
  sự thay cho thế tham lam số
  substitution of members
  sự thay cho thế những cấu kiện
  symbol substitution
  sự thay cho thế ký hiệu
  variable substitution
  sự thay cho thế biến
  thay chỗ
  thay thế
  address substitution
  sự thay cho thế địa chỉ
  Bipolar 3 Zero Substitution (B3ZS)
  lưỡng vô cùng với việc thay cho thế 3 bit 0
  Bipolar 8 Zero Substitution (B8ZS)
  lưỡng vô cùng với việc thay cho thế 8 bit 0
  Bipolar with 6 Zero Substitution (B6ZS)
  lưỡng vô cùng với việc thay cho thế 6 bit 0
  command substitution
  sự thay cho thế lệnh
  elasticity of substitution
  độ giãn nở thay cho thế
  filename substitution
  sự thay cho thế thương hiệu tệp
  history substitution
  lịch sử thay cho thế
  indirect substitution
  thay thế loại gián tiếp
  method of restraint substitution
  phương pháp thay cho thế liên kết
  method of substitution
  phương pháp thay cho thế
  parameter substitution
  sự thay cho thế tham lam số
  poly-substitution
  thay thế nhiều lần
  substitution alphabet
  bảng vần âm thay cho thế
  substitution character
  ký tự động thay cho thế
  substitution cipher
  mã thay cho thế
  substitution error
  lỗi thay cho thế
  substitution list
  danh sách thay cho thế
  substitution method
  phương pháp (thay) thế
  substitution method
  phương pháp thay cho thế
  substitution of members
  sự thay cho thế những cấu kiện
  substitution oscillator
  bộ xê dịch thay cho thế
  substitution point
  điểm thay cho thế
  substitution product
  sản phẩm thay cho thế
  substitution rate
  tốc chừng thay cho thế
  substitution reaction
  phản ứng thay cho thế
  substitution rule
  quy tắc thay cho thế
  substitution string
  chuỗi thay cho thế
  substitution therapy
  liệu pháp thay cho thế
  substitution variable
  biến thay cho thế
  symbol substitution
  sự thay cho thế ký hiệu
  variable substitution
  sự thay cho thế biến
  variable substitution
  thay thế biến
  variable substitution
  thay thế thay đổi số

  Kinh tế

  sự thay cho thế
  import substitution
  sự thay cho thế nhập khẩu
  thay thế
  elasticity of substitution
  tính giãn nở thay cho thế
  elasticity of technical substitution
  độ giãn nở của thay cho thế kỹ thuật
  import substitution
  sự thay cho thế nhập khẩu
  import substitution
  thay thế nhập khẩu
  law of substitution
  quy luật thay cho thế
  marginal rate of substitution
  tỷ suất thay cho thế biên
  marginal rate of technical substitution
  tỷ lệ thay cho thế chuyên môn biên
  method of substitution
  phương pháp thay cho thế
  same-day substitution
  thay thế nằm trong ngày
  subjective rate of substitution
  tỉ lệ thay cho thế công ty quan
  substitution account
  tài khoản thay cho thế
  substitution account
  tài khoản thay cho thế (của Quỹ chi phí tệ Quốc tế)
  substitution curve
  đường cong thay cho thế
  substitution effect
  hiệu trái khoáy thay cho thế
  substitution effect
  hiệu ứng (tác động) thay cho thế
  substitution law
  quy luật thay cho thế
  substitution rate
  tỉ lệ thay cho thế
  substitution theorem
  định lý đem tính thay cho thế

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Bạn đang xem: substitution là gì

  Xem thêm: holding tiếng anh là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ