surpass là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to surpass
Phân kể từ hiện nay tại surpassing
Phân kể từ vượt lên trước khứ surpassed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại surpass surpass hoặc surpassest¹ surpasses hoặc surpasseth¹ surpass surpass surpass
Quá khứ surpassed surpassed hoặc surpassedst¹ surpassed surpassed surpassed surpassed
Tương lai will/shall² surpass will/shall surpass hoặc wilt/shalt¹ surpass will/shall surpass will/shall surpass will/shall surpass will/shall surpass
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại surpass surpass hoặc surpassest¹ surpass surpass surpass surpass
Quá khứ surpassed surpassed surpassed surpassed surpassed surpassed
Tương lai were to surpass hoặc should surpass were to surpass hoặc should surpass were to surpass hoặc should surpass were to surpass hoặc should surpass were to surpass hoặc should surpass were to surpass hoặc should surpass
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại surpass let’s surpass surpass
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.