tag đọc tiếng anh là gì

tag

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: tag đọc tiếng anh là gì

UK/tæg/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/tæg/

  • /t/ as in town
  • /æ/ as in hat
  • /g/ as in give
  • /t/ as in town
  • /æ/ as in hat
  • /g/ as in give