tail đọc tiếng anh là gì

tail

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: tail đọc tiếng anh là gì

UK/teɪl/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/teɪl/

  • /t/ as in town
  • // as in day
  • /l/ as in look
  • /t/ as in town
  • // as in day
  • /l/ as in look