take it up là gì

Trong quy trình học tập giờ Anh, những phrasal verb (hay những cụm động từ) là một trong công ty điểm ngữ pháp thông thường xuyên xuất hiện nay trong số tư liệu học tập. Phrasal verb với Take đôi lúc cũng làm cho trở ngại nhập quy trình dịch và hiểu văn cảnh của câu, nhập ê sở hữu cụm Take up. Vậy Take up là gì? Hãy nằm trong IELTS Vietop thực hiện rõ ràng nghĩa của Take up và cơ hội dùng ngay lập tức tại đây nhé! 

Take up là một trong cụm động kể từ (phrasal verb) với take, được dùng nhiều nhập giờ Anh, thông thường đem tức là lúc lắc (thời gian) hoặc chính thức điều gì ê mới mẻ.

Bạn đang xem: take it up là gì

Take up là gì Cách sử dụng của Take up nhập giờ Anh
Take up là gì Cách sử dụng của Take up nhập giờ Anh

E.g: He will take up this job next month.

Tuy nhiên, trong những tình huống, take up lại đem chân thành và ý nghĩa và cơ hội dùng không giống nhau. Hãy nằm trong Vietop lần hiểu kỹ rộng lớn nhập phần sau nhé!

2. Ý nghĩa của cụm kể từ Take up

Theo khái niệm nhập tự điển Cambridge, take up sở hữu 5 chân thành và ý nghĩa sau đây:

2.1. Take up: Chiếm thời hạn hoặc ko gian

Take up (v) to fill an amount of space or time.

E.g:

 • This desk takes up too much room.
 • Too much of this report is taken up with out-of-date numbers

2.2. Take up: Bắt đầu một sở trường hoặc việc làm nào là đó

Take up (v) to start doing a particular job or activity.

E.g:

 • He’s taken up the position of supervisor.
 • Have you ever thought of taking up acting?

2.3. Take up: Thảo luận hoặc giải quyết và xử lý 1 yếu tố nào là đó

Take up (v) to discuss something or khuyễn mãi giảm giá with something

E.g:

 • The school took the matter up with the police.
 • I’d lượt thích to tướng take you up on your sales figures for June.

2.4. Take up: Làm ăn mặc quần áo ngắn ngủn hơn

Take up (v) to shorten clothes

E.g:

 • This skirt is too long – I’ll have to tướng take it up.
 • My mother is taking up my dress

2.5. Take up: Chấp nhận điều gì đó

Take up (v) to accept something

E.g:

 • To take up this offer, you must apply in writing by the over of March 2012.
 • Schools are taking up the offer of cut-price computers.

Xem thêm:

Put off là gì? Cấu trúc và cách sử dụng của Put off nhập giờ Anh

Fail là gì? Cách dùng kể từ Fail nhập giờ Anh

Risk to tướng v hoặc ving? Nắm trọn vẹn kiến thức và kỹ năng của động kể từ Risk trong khoảng 5 phút.

3. Một số cụm kể từ tương quan cho tới Take up

Một số cụm kể từ tương quan cho tới Take up
Một số cụm kể từ tương quan cho tới Take up

3.1. Take up arms 

Take up arms: Có tức là vắt vũ khí

E.g:  Would you be willing to tướng take up arms for this cause?

3.2. Take up the cudgels for somebody

Take up the cudgels for/ against sb/ sth: tức là chở che, đảm bảo an toàn mang lại ai

E.g: Relatives have taken up the cudgels for two British women accused of murder.

3.3. Take up with somebody

Take up with: Có tức là kết phó, tiếp xúc, đằm thắm thiện với ai 

E.g: She’s taken up with a strange crowd of people.

3.4. Take up residence in somewhere

Take up residence in: Có tức là lập nghiệp, ổn định ấn định, ấn định cư ở điểm nào

E.g: My friend took up residence in Canada.

3.5. Take up office

Take up office: Có tức là chính thức thực hiện việc làm văn phòng

E.g: The minister took up office in December.

Cụm từNghĩa
Take someone up Chấp nhận một tiếng đề xuất, tiếng mời
Take up sth Nhặt cái gì ê lên
Take up with someoneTrở nên đằm thắm thiện hoặc chính thức quan hệ với ai đó
Take up the cudgels for/ against someone/ somethingTranh luận hoặc ngăn chặn một ai ê hoặc một chiếc gì
Take up spaceChiếm không khí diện tích
Take up forThể hiện nay sự cỗ vũ của một người với cùng 1 điều gì/ với ai ê, tương hỗ ai dó
Take up a hobbyBắt đầu sở trường mới
Take up referencesTìm hiểu lý lịch của người nào đó
Take up a professionBắt đầu một việc làm mới

Xem thêm: Get rid of là gì

Xem thêm: 101 nghĩa là gì

4. Các kể từ đồng nghĩa tương quan với Take up

Một số kể từ đồng nghĩa tương quan với “Take up” bao gồm:

 • Start /stɑːt/
 • Begin /bɪˈɡɪn/
 • Commence /kəˈmens/
 • Start doing /stɑːt ˈduː.ɪŋ/
 • Get into /ɡet ˈɪn.tuː/
 • Engage in /ɪnˈɡeɪdʒ in/
 • Take on /teɪk on/
 • Adopt /əˈdɒpt/
 • Undertake /ˌʌn.dəˈteɪk/
 • Restart /ˌriːˈstɑːt/

Xem thêm:

Turn Up là gì? Cách dùng Turn Up nhập giờ Anh

Take off là gì? Cách sử dụng take off nhập giờ Anh

Coming soon là gì? Định nghĩa, cơ hội dùng và khuôn câu chi tiết

5. Phân biệt Give up và Make up

 Phân biệt Give up và Make up
Phân biệt Give up và Make up

5.1. Give up

Give up là một trong cụm động kể từ với “Give”, đem nghĩa bỏ cuộc nếu như câu sở hữu cấu tạo sau:        

Subject + give up + Object  HOẶC Subject + give up, clause

Give up: To stop doing something that you bởi regularly: Từ quăng quật một việc nào là này mà các bạn thông thường xuyên làm; kể từ quăng quật một thói quen

E.g: He finally gave up smoking

Give up: To allow someone to tướng have something that was yours: Đồng ý nhằm một ai ê giành được cái gì ê từng là của chúng ta.

E.g: The manager disagreed to tướng give half their office up to tướng the temporary staff.

Give up: To stop trying to tướng bởi something before you have finished, usually because it is too difficult: Ngừng nỗ lực thực hiện một việc gì ê trước khi chúng ta triển khai xong nó vì thế nó vượt lên khó khăn.

E.g: She has trouble trying to tướng persuade the quấn to tướng accept her requirement, but she’s determined not to tướng give up.

Give up: If you give something up as lost, you believe that you will not find it and you stop looking for it: Nếu các bạn kể từ quăng quật một cái gì này đã rơi rụng, các bạn tin cậy rằng các bạn sẽ không kiếm thấy nó và các bạn ngừng lần tìm kiếm nó.

E.g: The men who were still in the boat had given him up for dead.

Xem thêm: Phrasal verb with Give

5.2. Make up

Tương tự động như Take up”, “Make up” cũng là một trong cụm động kể từ đem nhiều nghĩa không giống nhau. Hãy nằm trong xem thêm một vài nghĩa bên dưới đây:

Make up your mind: ra quyết định một việc gì đó

E.g: He can’t trang điểm his mind about this decision. 

Make up a story: dựng chuyện, bịa đặt

E.g: This story is made up by her

Make up with somebody: hòa giải, dàn hòa

E.g: My mom is trying to tướng trang điểm with my dad

Make up to tướng somebody: đền rồng bù, bồi thường

E.g: I’m sorry I couldn’t be there . I’ll make it up to tướng you. 

Make up the bed: dọn dẹp và sắp xếp gọn gàng ghẽ, thực hiện mang lại ngăn nắp

E.g: My mom teaches bủ to tướng trang điểm the bed

Xem thêm: rabbit đọc tiếng anh là gì

Make up your face: trang điểm

E.g: My mother makes herself up every morning. 

Trên đó là lý giải khái niệm Take up là gì và một vài cụm kể từ tương quan nhưng mà IELTS Vietop vẫn tổ hợp nhằm các bạn đơn giản xem thêm. Dường như, các bạn cũng hoàn toàn có thể lần hiểu những cụm động kể từ phổ biến nhập giờ Anh nhập nội dung bài viết sau của IELTS Vietop nhằm nắm vững rộng lớn về đề chính này nhé. Chúc chúng ta ôn luyện thiệt tốt!