theo trend tiếng anh là gì

Điều này thể hiện tại theo xu hướng rời tỷ số nam giới / phái đẹp là 10: một năm 2002 xuống còn 4: 1 vô năm năm trước.

This is shown by the decreasing trend of male:female ratio of 10:1 in 2002 vĩ đại 4:1 in năm trước.

Bạn đang xem: theo trend tiếng anh là gì

Cảnh văn hoá theo xu hướng văn minh và ngẫu nhiên theo đuổi năng động vô vào đầu thế kỷ trăng tròn.

The cultural scene followed modernist and naturalist tendencies in fashion at the beginning of the 20th century.

Và Pakistan, theo xu hướng này, cũng tương tự động.

And Pakistan, in this particular vein, is very similar.

Nhưng điều này sẽ không cút theo xu hướng thường thì này không còn.

But this does not follow any of the usual trends.

Vậy thì chớ chạy theo xu hướng, cứ đứng bên trên vị trí thôi!

So, don't follow it, just stay here.

Chúng tao tự động nguyện tuân theo ý mong muốn Đức Chúa Trời, chứ không cần chiều theo xu hướng riêng rẽ.

We voluntarily agree vĩ đại vì thế God’s will, not follow our own inclinations.

poster đang làm việc theo xu hướng mới mẻ vì thế chủ yếu nó

Is doing the poster this way trendy in itself?

Loại hình sale này khá mới đây và theo xu hướng của nền kinh tế tài chính toàn thị trường quốc tế.

This type of business is fairly recent and follows the trends of the global economy.

Và quý khách đang được theo xu hướng này.

And people are embracing this.

Khắp trái đất, tất cả chúng ta thấy rằng càng ngày càng có không ít người cút theo xu hướng sinh sống này.

All around the world, we're seeing more and more people embrace this walkshed life.

Tỷ lệ thất nghiệp theo xu hướng tía mon cho tới mon 3 trong năm 2007 là 6,2%.

The three-month trend unemployment rate vĩ đại March 2007 was 6.2%.

Xem thêm: tranche là gì

• Nhập khẩu tụt giảm mạnh theo xu hướng rời vận tốc phát triển kinh tế tài chính.

• Imports have slowed down significantly given the sluggish growth.

Nếu là 1 trong những tổng thống theo xu hướng hủ lậu, điểm hoàn hảo hoàn toàn có thể ở phía bên trên.

If you have a conservative president, their ideal point may be up here.

Chúng tao không thích theo xu hướng của trần gian ngày này.

We vì thế not want to follow the trend of today’s world.

Công việc cút theo xu hướng nghệ thuật và thẩm mỹ văn minh gọi là "nghệ thuật đất".

The work follows the modern art trend called “Land art”.

Đừng chạy theo xu hướng nếu khách hàng thực sự mong muốn nghiêm nghị túc

Don't be trendy if you want vĩ đại be serious.

Tại sao tất cả chúng ta cần chạy theo xu hướng thời trang?

Why vì thế we need vĩ đại follow fashion?

Nếu là 1 trong những tổng thống theo xu hướng tự tại, điểm hoàn hảo hoàn toàn có thể ở phía bên dưới này,

If they're a liberal president, their ideal point may be down here.

“Đặc điểm nổi trội của phái Do Thái giáo Cải cơ hội là chiều theo xu hướng của thời đại.

“Reform Judaism is nothing if not responsive to changing times.

Do mối cung cấp nước này ngấm qua chuyện những lớp đá chứa chấp cacbonat can xi nên CaCO3 bị hòa tan theo xu hướng loại nhị.

As such water percolates through calcium carbonate rock, the CaCO3 dissolves according vĩ đại the second trend.

Âm nhạc Pháp về sau cút theo xu hướng nổi lên nhanh gọn của nhạc pop và rock vô thời điểm giữa thế kỷ XX.

Xem thêm: resell là gì

French music then followed the rapid emergence of pop and rock music at the middle of the 20th century.

Điều không mong muốn là một vài tín thiết bị đấng Christ ngày này cũng trở thành lôi kéo theo xu hướng duy vật của xã hội.

Sad vĩ đại say, the materialistic current of today’s society has likewise carried some Christians along with it.