there đọc tiếng anh là gì

there

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: there đọc tiếng anh là gì

UK/ðeər/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ðer/

  • /ð/ as in this
  • // as in hair
  • /ð/ as in this
  • /e/ as in head
  • /r/ as in run