these là gì


1 - Đại kể từ chỉ định và hướng dẫn “These/ Those” (Demonstrative pronouns: “These / Those”)

Cách dùng của 2 đại kể từ chỉ định và hướng dẫn These & Those. 
These và Those là 2 đại kể từ chỉ định và hướng dẫn dùng để làm thay cho thế hoặc nhằm chỉ những danh kể từ chỉ người hoặc vật ở dạng số nhiều. 
- These (đây, này): dùng nhằm chỉ NHIỀU người hoặc vật toạ lạc GẦN người phát biểu.
- Those (đó, kia): dùng nhằm chỉ NHIỀU người hoặc vật toạ lạc XA người phát biểu.

Bạn đang xem: these là gì

Một số kiểu câu với These & Those. 
1. These are / Those are

Dạng khẳng định: These are/ Those are + danh kể từ kiểm điểm được số nhiều.
Ví dụ: 
These are my bags.(Đây là các chiếc túi của tôi.)
Those are my pens.(Kia là các chiếc cây bút của tôi.)

Dạng phủ định: These are not (These aren’t)/ Those are not (Those aren’t) + danh kể từ kiểm điểm được số nhiều.
Ví dụ: 
These aren’t my bags.(Đây ko cần là các chiếc túi của tôi.)
Those aren’t my pens.(Đó ko cần là những cái cây bút của tôi.)

Dạng ngờ vực vấn: 
Câu hỏi: Are these/ Are those + danh kể từ kiểm điểm được số nhiều?
Câu trả lời: Yes, they are./ No, they aren’t.
Ví dụ: 
Are these your bags?(Đây liệu có phải là các chiếc túi của người tiêu dùng không?)
Yes, they are.(Đúng rồi.)
Are those your pens?(Đó liệu có phải là các chiếc cây bút của người tiêu dùng không?)
No, they aren’t.(Không, cơ ko cần là các chiếc cây bút của tớ.)

2. Câu chất vấn chính thức bởi vì “What”
Câu hỏi:  What are these?(Đây là cái gì?)What are those?(Kia là cái gì?)  
Trả lời: They are (They’re) + danh kể từ kiểm điểm được số nhiều.
Ví dụ: 
What are these?(Đây là cái gì?)
They are armchairs.(Chúng là những cái ghế bành.)
What are those?(Kia là cái gì?)
They are stereos.(Chúng là những giàn máy nghe nhạc.)


2 – Dạng số nhiều của danh kể từ (Plural forms of nouns)

Chỉ những danh kể từ kiểm điểm được mới nhất với dạng số nhiều. Người hoặc vật với con số kể từ nhị trở lên trên tiếp tục nhằm ở dạng số nhiều.

Xem thêm: vocational training là gì

Một số quy tắc xây dựng dạng số nhiều của danh từ: 
a) Thêm “s” sau đa số những danh kể từ số ít
Ví dụ:
a bag(một cái túi)two bags(hai cái túi)
a pen(một cái bút) -   four pens(bốn cái bút)
b) Thêm “es” vào sau cùng những danh kể từ với kết thúc giục bởi vì "ch, x, s, sh" 
Ví dụ:
a box(một cái hộp)five boxes(năm cái hộp)
a class(một lớp học)two classes(hai lớp học)
a dish(một cái đĩa)many dishes(nhiều cái đĩa)
c) Bỏ “y” và thêm thắt “ies” vào sau cùng danh kể từ với kết thúc giục bởi vì “y” tuy nhiên trước "y" là một phụ âm 
Ví dụ:
a party(một bữa tiệc)some parties(vài bữa tiệc)
a city(một trở thành phố)five cities(năm trở thành phố)
d) Thêm “s” vào sau cùng những danh kể từ kết thúc giục bởi vì “o” tuy nhiên trước "o" là một nguyên âm hoặc một trong những kể từ là từ mượn của nước ngoài kết thúc giục bởi vì "o"
Ví dụ:
a bamboo(một cây tre)two bamboos(hai cây tre)
a piano(một cái đàn piano)three pianos(ba cái đàn pian)
e) Thêm "es" vào sau cùng những danh kể từ kết thúc giục bởi vì “o” tuy nhiên trước “o” là một phụ âm
Ví dụ: 
a tomato(một ngược cà chua)some tomatoes(vài ngược cà chua)
a potato(một củ khoai tây) -   many potatoes(nhiều củ khoai tây)
f) Thay "f" hoặc "fe" bởi vì "ves" vào sau cùng đa số những danh kể từ tận nằm trong bởi vì "f" hoặc "fe"
Ví dụ: 
a wolf(một con cái sói)six wolves(sáu con cái sói)
a shelf(một cái giá) -   two shelves(hai cái giá)

* Ngoại lệ:
a chef(một nhà bếp trưởng)some chefs(vài nhà bếp trưởng)
a roof(một cái nhà)five roofs(năm cái nhà)
a safe(một cái két sắt)two safes(hai cái két sắt)
g) Một số danh từ giữ vẹn toàn dạng khi trả lịch sự danh kể từ số nhiều
Ví dụ: 
a sheep(một con cái cừu)sheep(những con cái cừu)
an aircraft(một chiếc máy bay)aircraft(những cái máy bay)
h) Trường hợp bất quy tắc 
Ví dụ:
a woman(một người phụ nữ)women(những người phụ nữ)
a man(một người đàn ông)men(những người đàn ông)
a child(một đứa trẻ)children(những đứa trẻ)
a person(một người)people(nhiều người)


3 – Câu chất vấn với “Who, How many” (Who, How many-questions)

Question with Who: được dùng để làm xác lập một người hoặc những người dân được nói tới là ai.
a) Câu hỏi: Who + be + đại kể từ chỉ định và hướng dẫn (this/ that)?
Trả lời: “It is + danh kể từ.” 
Ví dụ: 
Who is this?(Đây là ai)It’s Barack Obama.(Đó là Barack Obama.)

b) Câu hỏi: Who + be + đại kể từ nhân xưng (he, she, you, they)?
Trả lời: Đại kể từ nhân xưng + động kể từ to tát be ứng + danh kể từ.
Ví dụ: 
Who is she?(Cô ấy là ai?)She’s Lan, my friend.(Cô ấy là Lan, các bạn tôi.)

Xem thêm: appear to be là gì

Question with How many : được dùng để làm xác lập con số tồn tại của những sự vật kiểm điểm được.
Câu hỏi: How many + danh kể từ kiểm điểm được số nhiều + are there + (thành phần khác)?
Trả lời: There + is/are + con số (+ danh từ).
* Lưu ý: Danh kể từ vô câu vấn đáp ở dạng số không nhiều hoặc số nhiều tùy nằm trong vô con số tồn tại của vật. Và tao hoàn toàn có thể vấn đáp ở dạng ngắn ngủn bằng phương pháp chỉ tạm dừng ở con số, ko nói tới danh kể từ và bộ phận tiếp sau đó.
Ví dụ: 
A:  How many chairs are there in the classroom?(Có từng nào cái ghế tựa vô lớp học?)
B:  There are nine.(Có 9 cái.)
A:  How many computers are there in the classroom?(Có từng nào chiếc máy tính vô lớp học?)
B:  There is one computer in the classroom.(Có một chiếc PC vô lớp học tập.)

CÁC CỤM TỪ/ CÂU/ MẪU CÂU CẦN GHI NHỚ

These are my bags.(Đây là các chiếc túi của tôi.)  
What are these?(Đây là cái gì?)
Those are my pens.(Kia là các chiếc cây bút của tôi.)  
They are armchairs.(Chúng là những cái ghế bành.)  
These aren’t my bags.(Đây ko cần là các chiếc túi của tôi.)  
What are those?(Kia là cái gì?)  
Those aren’t my pens.(Đó ko cần là những cái cây bút của tôi.)  
They are stereos.(Chúng là những giàn máy nghe nhạc.)  
Are these your bags?(Đây liệu có phải là các chiếc túi của người tiêu dùng không?)  
Who is this?(Đây là ai)  
Yes, they are.(Đúng rồi.)  
It’s Barack Obama.(Đó là Barack Obama.)
Are those your pens?(Đó liệu có phải là các chiếc cây bút của người tiêu dùng không?)  
Who is she?(Cô ấy là ai?)  
No, they aren’t.(Không, cơ ko cần là các chiếc cây bút của tớ.)  
She’s Lan, my friend.(Cô ấy là Lan, các bạn tôi.)  
a bag(một cái túi)two bags(hai cái túi)  
a pen(một cái bút)four pens(bốn cái bút)  
a class(một lớp học)two classes(hai lớp học)
a box(một cái hộp)five boxes(năm cái hộp)  
a party(một bữa tiệc)some parties(vài bữa tiệc)  
a city(một trở thành phố)five cities(năm trở thành phố)  
a bamboo(một cây tre)two bamboos(hai cây tre)  
a piano(một cái đàn piano)three pianos(ba cái đàn pian)  
a tomato(một ngược cà chua)some tomatoes(vài ngược cà chua)  
a potato(một củ khoai tây)many potatoes(nhiều củ khoai tây)
a wolf(một con cái sói)six wolves(sáu con cái sói)  
a shelf(một cái giá)two shelves(hai cái giá)
a chef(một nhà bếp trưởng)some chefs(vài nhà bếp trưởng)  
a roof(một cái nhà)five roofs(năm cái nhà)
a safe(một cái két sắt)two safes(hai cái két sắt)
a sheep(một con cái cừu)sheep(những con cái cừu)  
an aircraft(một chiếc máy bay)aircraft(những cái máy bay)  
a woman(một người phụ nữ)women(những người phụ nữ)  
a man(một người đàn ông)men(những người đàn ông)  
a child(một đứa trẻ)children(những đứa trẻ)  
How many chairs are there in the classroom?(Có từng nào cái ghế tựa vô lớp học?)  
There are nine.(Có 9 cái.)  
How many computers are there in the classroom?(Có từng nào chiếc máy tính vô lớp học?)
There is one computer in the classroom.(Có một chiếc PC vô lớp học tập.)