this đọc tiếng anh là gì

Bài ghi chép tại đây tiếp tục chỉ dẫn người học tập những quy tắc gọi ghi chép năm vô giờ Anh kèm cặp tháng ngày theo đòi Anh - Anh và Anh - Mỹ một cơ hội giản dị và đúng mực nhất.

Key takeaways

Bạn đang xem: this đọc tiếng anh là gì

Các quy tắc gọi năm vô giờ Anh:

 • Các thời gian kể từ 14 cho tới 19 thì được gọi theo đòi quy tắc tăng “teen” vào sau cùng những chữ số kể từ 4 cho tới 9.

 • Các thời gian tròn trĩnh chục trừ đôi mươi, 30, 40 và 50 với cơ hội ghi chép riêng rẽ thì những số còn sót lại sẽ tiến hành ghi chép theo đòi công thức là: chữ số điểm hàng trăm + ty.

 • Các năm với nhị chữ số kể từ 21 cho tới 99 sẽ tiến hành gọi theo đòi công thức: Số năm tròn trĩnh chục + số điểm (từ 1-9).

Cách gọi ghi chép năm vô giờ Anh kèm cặp ngày tháng:

 • Theo lối hành văn Anh-Anh, ngày ghi chép trước mon và năm (dd/mm/yyyy), Công thức: the + ngày + (of)+tháng (,) năm.

 • Theo lối hành văn Anh-Mỹ, mon được ghi chép trước thời gian ngày và năm (mm/dd/yyyy), Công thức: mon + (the) + ngày (,) năm.

Cách gọi ghi chép năm vô giờ Anh kèm cặp loại tháng ngày cơ bản:

 • Theo lối hành văn Anh-Anh, loại tháng ngày được gọi theo đòi quy tắc như sau: loại , ngày + mon, năm.

 • Theo lối hành văn Anh-Mỹ, loại tháng ngày được gọi theo đòi quy tắc như sau: loại, mon +ngày, năm.

Các quy tắc gọi năm vô giờ anh

Năm với 1 hoặc nhị chữ số

Đối với trong thời gian với 1 hoặc nhị chữ số thì cơ hội gọi trong thời gian này tương tự động như Khi gọi những số vô giờ Anh. Tuy nhiên, những số kể từ 0 cho tới 13 và riêng rẽ số 15 sẽ không còn theo đòi một quy luật này. Người học tập coi cơ hội ghi chép và gọi ở trên bảng sau đây.

Năm

Cách viết

Phiên âm

Phát âm

zero

/ˈzɪərəʊ/

Audio icon

1

one

/wʌn/

Audio icon

2

two

/tuː/

Audio icon

3

three

/θriː/

Audio icon

4

four

/fɔ:/

Audio icon

5

five

/faɪv/

Audio icon

6

six

/sɪks/

Audio icon

7

seven

/ˈsɛvn/

Audio icon

8

eight

/eɪt/

Audio icon

9

nine

/naɪn/

Audio icon

10

ten

/tɛn/

Audio icon

11

eleven

/ɪˈlɛvn/

Audio icon

12

twelve

/twɛlv/

Audio icon

13

thirteen

/θɜːˈtiːn/

Audio icon

15

fifteen

/fɪfˈtiːn/

Audio icon

Trong Khi cơ, trong thời gian kể từ 14 cho tới 19 thì được gọi theo đòi quy tắc tăng “teen” vào sau cùng những chữ số kể từ 4 cho tới 9.

Năm

Cách viết

Phiên âm

Phát âm

14

fourteen

/fɔːˈtiːn/

Audio icon

16

sixteen

/sɪksˈtiːn/

Audio icon

17

seventeen

/sɛvnˈtiːn/

Audio icon

18

eighteen

/eɪˈtiːn/

Audio icon

19

nineteen

/naɪnˈtiːn/

Audio icon

Mặt không giống, trong thời gian kể từ đôi mươi trở cút cũng sẽ tiến hành gọi theo đòi một quy luật riêng rẽ. Cụ thể, so với trong thời gian tròn trĩnh chục trừ đôi mươi, 30, 40 và 50 với cơ hội ghi chép riêng rẽ thì những số còn sót lại sẽ tiến hành ghi chép theo đòi công thức là: chữ số điểm hàng trăm + ty.

Năm

Cách viết

Phiên âm

Số năm

Cách viết

Phiên âm

20

twenty

/ˈtwɛnti/ Audio icon

60

sixty

/ˈsɪksti/ Audio icon

30

thirty

/ˈθɜːti/ Audio icon

70

seventy

/ˈsɛvnti/ Audio icon

40

forty

/ˈfɔːti/ Audio icon

80

eighty

/ˈeɪti/ Audio icon

50

fifty

/ˈfɪfti/ Audio icon

90

ninety

/ˈnaɪnti/ Audio icon

Cuối nằm trong, trong thời gian với nhị chữ số kể từ 21 cho tới 99 sẽ tiến hành gọi theo đòi công thức: Số năm tròn trĩnh chục + số điểm (từ 1-9).

Ví dụ: năm 22 (twenty-two), năm 45 (forty-five) hoặc năm 98 (ninety-eight).

Năm với phụ thân chữ số

Đối với trong thời gian với phụ thân chữ số, người học tập hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm 1 trong nhị cơ hội gọi như sau:

 • Cách 1: số năm được gọi Theo phong cách gọi số với 3 chữ số thông thường.

Ví dụ: năm 245 được gọi là two hundred and forty-five.

 • Cách 2: số năm được gọi bằng phương pháp gọi một chữ số trước tiên, tiếp sau đó gọi tiếp một trong những với nhị chữ số.

Ví dụ: năm 245 được gọi là two forty-five.

Năm với tứ chữ số

Đối với trong thời gian với tứ chữ số, người học tập phân tách năm cơ rời khỏi trở thành nhị số nguyên vẹn ( từng số nguyên vẹn với nhị chữ số) và gọi theo lần lượt nhị số nguyên vẹn ấy.

Ví dụ: năm 1952 sẽ tiến hành gọi là nineteen fifty-two; năm 1890 được gọi là eighteen ninety.

Lưu ý:

Với trong thời gian với 4 chữ số nhưng mà phụ thân chữ số cuối là số 0 thì sẽ tiến hành gọi theo đòi quy tắc: số trước tiên + thousand.

Ví dụ: năm 1000 được gọi trở thành one thousand, năm 2000 là two thousand.

Với trong thời gian với 4 chữ số nhưng mà 2 chữ số ở thân thiết là số 0 thì tiếp tục gọi theo đòi quy tắc: số nguyên vẹn với nhị chữ số trước tiên + oh+ số cuối hoặc số trước tiên + thousand+ (and) + chữ số cuối.

Ví dụ: năm 2006 gọi trở thành twenty oh six hoặc two thousand (and) six.

Năm trước và sau công nguyên

Đối với những năm trước đó và sau công nguyên vẹn, người học tập gọi Theo phong cách gọi năm thường thì. Tuy nhiên nếu như năm cần thiết gọi là năm trước đó công nguyên vẹn thì người học tập tăng BC vào sau cùng thời gian (ví dụ năm 918 trước công nguyên vẹn tiếp tục gọi là nine eighteen BC), nếu như năm cần thiết gọi là năm tiếp theo công nguyên vẹn thì người học tập tăng AD vào sau cùng thời gian (ví dụ năm 469 sau công nguyên vẹn thì được gọi là four sixty-nine AD).

Cách gọi năm từ thời điểm năm 2000 trở đi

Với trong thời gian kể từ 2000 trở cút, với nhị cơ hội gọi bao gồm:

 • Cách 1: two thousand + (and) + số nguyên

Ví dụ năm 2018 được gọi trở thành two thousand and eighteen.

 • Cách 2: twenty + (and) + số nguyên vẹn.

Ví dụ năm 2008 được gọi trở thành twenty and eight, năm 2020 gọi trở thành twenty twenty.

Xem thêm:

 • Cách gọi giờ vô giờ Anh và ví dụ minh hoạ

 • Cách gọi mon vô năm bởi vì giờ Anh

 • Cách gọi số chi phí vô giờ Anh và kể từ vựng chủ thể chi phí tệ

 • Cách gọi phân số vô giờ Anh chi tiết

Một số ví dụ về kiểu cách gọi năm vô giờ anh

Dưới đấy là một trong những ví dụ về kiểu cách gọi năm vô giờ Anh nhưng mà người học tập hoàn toàn có thể tham lam khảo

Số năm

Cách viết

Phiên âm

Phát âm

29 BC

twenty-nine BC

/ˈtwɛnti naɪn biːsiː/

Audio icon

105

one hundred and five

/wʌn ˈhʌndrəd ænd faɪv/

Audio icon

2015

cách 1: twenty and fifteen
cách 2: two thousand and fifteen

/ˈtwɛnti ænd ˈfɪfˈtiːn/
/tuː ˈθaʊzənd ænd ˈfɪfˈtiːn/

Audio icon

Audio icon

1987

nineteen eighty-seven

/ˈnaɪnˈtiːn ˈeɪtiˈsɛvn/

Audio icon

1589

fifteen eighty-nine

/ˈfɪfˈtiːn ˈeɪti naɪn/

2005

cách 1: two thousand and five
cách 2: twenty oh five

/tuː ˈθaʊzənd ænd faɪv/
/ˈtwɛnti əʊ faɪv/

Audio icon

Audio icon

2010

Xem thêm: flimsy là gì

cách 1: two thousand and ten
cách 2: twenty ten

/tuː ˈθaʊzənd ænd tɛn/
/ˈtwɛnti tɛn/

Audio icon

Audio icon

967 AD

cách 1: nine sixty-seven AD
cách 2: nine hundred and sixty-seven AD

/naɪn ˈsɪkstiˈsɛvn eɪ diː/
/naɪn ˈhʌndrəd ænd ˈsɪkstiˈsɛvn eɪ diː/

Audio icon

Audio icon

Cách gọi ghi chép năm vô giờ anh kèm cặp ngày tháng

Trong giờ Anh, cơ hội gọi ghi chép năm kèm cặp tháng ngày sẽ sở hữu sự khác lạ thân thiết lối hành văn Anh-Mỹ và Anh-Anh về trật tự xuất hiện nay của ngày và mon. Tuy nhiên, so với cơ hội gọi ngày và mon thì giống như nhau. Cụ thể, người học tập tiếp tục người sử dụng số trật tự Khi nói đến ngày chứ không hề người sử dụng số điểm.

Cách gọi ghi chép ngày vô giờ Anh

Ngày

Cách viết

Phiên âm

1

first

/fɜːst/ Audio icon

2

second

/ˈsɛkənd/ Audio icon

3

third

/θɜːd/ Audio icon

4

fourth

/fɔːθ/ Audio icon

5

fifth

/fɪfθ/ Audio icon

6

sixth

/sɪksθ/ Audio icon

7

seventh

/ˈsɛvnθ/ Audio icon

8

eighth

/eɪtθ/ Audio icon

9

ninth

/naɪnθ/ Audio icon

10

tenth

/tɛnθ/ Audio icon

11

eleventh

/ɪˈlɛvnθ/ Audio icon

12

twelfth

/twɛlfθ/ Audio icon

13

thirteenth

/ˈθɜːˈtiːnθ/ Audio icon

14

fourteenth

/ˈfɔːˈtiːnθ/ Audio icon

15

fifteenth

/ˈfˈɪftiːnθ/ Audio icon

16

sixteenth

/ˈsɪksˈtiːnθ/ Audio icon

17

seventeenth

/ˈsɛvnˈtiːnθ/ Audio icon

18

eighteenth

/eɪˈtiːnθ/ Audio icon

19

nineteenth

/ˈnaɪnˈtiːŋθ/ Audio icon

20

twenty

/ˈtwɛnti/ Audio icon

21

twenty-first

/ˈtwɛnti-fɜːst/ Audio icon

22

twenty-second

/ˈtwɛnti-ˈsɛkənd/ Audio icon

23

twenty-third

/ˈtwɛnti-θɜːd/ Audio icon

24

twenty-fourth

/ˈtwɛnti-fɔːθ/ Audio icon

25

twenty-fifth

/ˈtwɛnti-fɪfθ/ Audio icon

26

twenty-sixth

/ˈtwɛnti-sɪksθ/ Audio icon

27

twenty-seventh

/ˈtwɛnti-ˈsɛvnθ/ Audio icon

28

twenty-eighth

/ˈtwɛnti-eɪtθ/ Audio icon

29

twenty-ninth

/ˈtwɛnti-naɪnθ/ Audio icon

30

thirtieth

/ˈθɜːtɪəθ/ Audio icon

Cách gọi ghi chép mon vô giờ Anh

Tháng

Cách viết

Phiên âm

Phát âm

1

January

/ˈdʒænjuəri/

Audio icon

2

February

/ˈfebruəri/

Audio icon

3

March

/mɑːtʃ/

Audio icon

4

April

/ˈeɪprəl/

Audio icon

5

May

/meɪ/

Audio icon

6

June

/dʒuːn/

Audio icon

7

July

/dʒuˈlaɪ/

Audio icon

8

August

/ɔːˈɡʌst/

Audio icon

9

September

/sepˈtembə(r)/

Audio icon

10

October

/ɒkˈtəʊbə(r)/

Audio icon

11

November

/nəʊˈvembə(r)/

Audio icon

12

December

/dɪˈsembə(r)/

Audio icon

Cách gọi ghi chép năm vô giờ anh kèm cặp tháng ngày theo đòi Anh – Anh

Theo lối hành văn Anh-Anh, ngày được ghi chép trước mon và năm (dd/mm/yyyy).

Công thức: the + ngày + (of)+ mon (,) năm

Trong cơ, mạo kể từ “the” cần được đứng trước thời gian ngày và giới kể từ ”of” hoàn toàn có thể được lược quăng quật. Chẳng hạn với ngày 12 mon một năm 2022, theo đòi Anh-Anh sẽ tiến hành ghi chép thành: the twelfth (of) January (,) 2022 (hay 12th January, 2022).

Ví dụ:

 • The tenth of May 1999 hoặc 10th May,1999 (ngày 10 mon 5 năm 1999)

 • The ninth of November 2005 hoặc 9th November, 2005 (ngày 09 mon 11 năm 2005)

Cách gọi ghi chép năm vô giờ anh kèm cặp tháng ngày theo đòi Anh – Mỹ

Theo lối hành văn Anh-Mỹ, mon luôn luôn được ghi chép trước thời gian ngày và năm (mm/dd/yyyy).

Công thức: mon + (the) + ngày (,) năm

Trong cơ, mạo kể từ “the” hoàn toàn có thể với hoặc ko và lốt phẩy thông thường được bịa đặt trước năm. Chẳng hạn với ngày 25 tháng bốn năm 2019, theo đòi phong thái Anh-Mỹ sẽ tiến hành ghi chép thành: April (the) twenty-fifth, 2019 (hay April 25th, 2019).

Ví dụ:

 • October (the) eleventh, 1963 hoặc October 11th, 1963 (ngày 11 mon 10 năm 1963).

 • July (the) second, 1898 hoặc July 2nd, 1898 (ngày 02 mon 7 năm 1898).

image-alt

Cách gọi ghi chép năm vô giờ anh kèm cặp loại tháng ngày cơ bản

Đối với cơ hội gọi ghi chép năm tất nhiên loại tháng ngày thì với nhị cơ hội ghi chép cơ phiên bản tùy từng lối hành văn nhưng mà người ghi chép lựa lựa chọn. Cụ thể:

Theo lối hành văn Anh-Anh, loại tháng ngày được gọi theo đòi quy tắc như sau: loại , ngày + mon, năm

Ví dụ:

 • Friday, the twenty-third (of) September, 1955 hoặc ghi chép gọn gàng là Friday, 23rd September, 1955

(Thứ Sáu ngày 23 mon 9 năm 1955)

 • Monday, the tenth (of) March, 1999 hoặc ghi chép gọn gàng là Monday, 10th March, 1999

(Thứ Hai ngày 10 mon 03 năm 1999)

Theo lối hành văn Anh-Mỹ, loại tháng ngày được gọi theo đòi quy tắc như sau: loại, mon +ngày, năm

Ví dụ:

 • Tuesday, April (the) fourteenth, 2007 hoặc Tuesday, April 14th, 2007

(thứ Ba ngày 14 tháng bốn năm 2007)

 • Saturday, October (the) second, 2020 hoặc Sartuday, October 2nd, 2020

(thứ Bảy, ngày 02 mon 10 năm 2020)

image-alt

Xem thêm:

 • Lỗi người sử dụng kể từ thông dụng Khi tiếp xúc bởi vì giờ Anh

 • 4 Lỗi vạc âm giờ Anh của những người Việt và cơ hội tương khắc phục

  Xem thêm: coherence là gì

Tổng kết

Như vậy, người học tập cần thiết cảnh báo với phong thái Anh-Anh thì ngày sẽ tiến hành đứng trước mon còn theo đòi Anh-Mỹ thì mon đứng trước thời gian ngày.

Trên đấy là tổ hợp những kỹ năng cơ phiên bản tương quan cho tới cách gọi năm vô giờ Anh, kỳ vọng người học tập hoàn toàn có thể áp dụng bọn chúng và lựa chọn lựa cách ghi chép phù phù hợp với lối hành văn cần thiết hướng tới.


Tham khảo tăng khóa học tập giờ Anh tiếp xúc cho tất cả những người cút làm chung học tập viên thành thục tài năng truyền đạt vấn đề trong những trường hợp bên trên điểm thao tác như xử lý yếu tố, họp group, tiếp xúc với đối tác chiến lược, ghi chép gmail hoặc thuyết trình bởi vì giờ Anh.