three là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/θri:/

Bạn đang xem: three là gì

Thêm vô tự điển của tôi

chưa đem ngôi nhà đề

  Từ ngay gần giống

  threesome threefold three-quarter three-legged three-ply


Từ vựng giờ Anh theo đòi ngôi nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản