throb là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to throb
Phân kể từ hiện nay tại throbbing
Phân kể từ vượt lên trên khứ throbbed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại throb throb hoặc throbbest¹ throbs hoặc throbbeth¹ throb throb throb
Quá khứ throbbed throbbed hoặc throbbedst¹ throbbed throbbed throbbed throbbed
Tương lai will/shall² throb will/shall throb hoặc wilt/shalt¹ throb will/shall throb will/shall throb will/shall throb will/shall throb
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại throb throb hoặc throbbest¹ throb throb throb throb
Quá khứ throbbed throbbed throbbed throbbed throbbed throbbed
Tương lai were to throb hoặc should throb were to throb hoặc should throb were to throb hoặc should throb were to throb hoặc should throb were to throb hoặc should throb were to throb hoặc should throb
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại throb let’s throb throb
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.