thư viện đọc tiếng anh là gì

library

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: thư viện đọc tiếng anh là gì

UK/ˈlaɪ.brər.i/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈlaɪ.brer.i/

  • /l/ as in look
  • // as in eye
  • /b/ as in book
  • /r/ as in run
  • /e/ as in head
  • /r/ as in run
  • /i/ as in happy