thursday nghĩa là gì

Bản dịch của "Thursday" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: thursday nghĩa là gì

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo dõi văn cảnh của "Thursday" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "Thursday" nhập một câu

On Thursday, the brain trust thought better of it and asked that the ads be delayed until the storm passes.

Xem thêm: sit up là gì

The older man, a business consultant and frequent flyer, said he was just having fun, the Chronicle reported Thursday.

A bloodstain on the pavement and a đen thui latex glove apparently discarded by a coroner's official marked the spot Thursday afternoon.

Xem thêm: maritime là gì

Before reaching that stage, however, diplomats and officials still have to lớn hammer out a final draft for leaders to lớn discuss on Thursday and Friday.

In an interview on Thursday, Louisa said she's a bookworm but likes to lớn try new things.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "Thursday":