tie in with là gì

Tie (something) in 

/taɪ ɪn/ 

Liên quan tiền, phối kết hợp cùng

Bạn đang xem: tie in with là gì

Ex: The concert will tie in with the festival of dance taking place the same weekend.

(Buổi hòa nhạc tiếp tục kết phù hợp với tiệc tùng, lễ hội dancing ra mắt nhập vào buổi tối cuối tuần cùng trong ngày.) 

Từ đồng nghĩa

  • Incorporate /ɪnˈkɔːpəreɪt/ 

(v): Kết ăn ý, tích hợp

Ex: The new design incorporates elements from different styles.

(Thiết nối tiếp mới nhất tích ăn ý những nhân tố kể từ những phong thái không giống nhau.) 

Xem thêm: beige là gì

  • Integrate /ˈɪntɪɡreɪt/ 

(v): Hợp nhất, kết hợp

Ex: The company plans to tát integrate the latest technology into their products.

(Công ty dự tính thống nhất technology tiên tiến nhất nhập thành phầm của mình.)

Từ trái ngược nghĩa

Separate /ˈsɛpəreɪt/ 

Xem thêm: clear away là gì

(v): Tách tách, phân tách

Ex: The project manager decided to tát separate the tasks among different teams.

(Người vận hành dự án công trình ra quyết định tách tách những trách nhiệm cho những group không giống nhau.)