tiếng anh viết là gì

Ví dụ về kiểu cách dùng

Bài đái luận/bài viết/luận án này tiếp tục nghiên cứu/đánh giá/phân tích...

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…

Bạn đang xem: tiếng anh viết là gì

Tôi viết thư này nhằm ứng tuyển chọn nhập địa điểm... được lăng xê bên trên... vào trong ngày...

I wish đồ sộ apply for the post of…which you advertised in…on… .

Tôi đặc biệt phấn chấn lòng viết thư trình làng cho tới... nhằm cậu ấy ứng tuyển chọn nhập địa điểm...

...has asked bầm đồ sộ write a letter of recommendation đồ sộ accompany his application for… . I am very pleased đồ sộ bởi sánh.

Bài viết này phân tích... bằng phương pháp thể hiện và kiểm triệu chứng hàng loạt những fake thuyết về kiểu cách... tác dụng lên...

This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...

Tôi ko hề ngần quan ngại viết thư này nhằm tiến thủ cử...

I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…

Vui lòng xác nhận qua quýt văn bạn dạng viết.

We look forward đồ sộ your confirmation. Please confirm in writing.

Mình van lỗi vì như thế lâu lắm rồi bản thân ko viết thư cho mình.

I am very sorry I haven't written for sánh long.

Tôi đặc biệt vinh hạnh được viết thư trình làng...

It is a pleasure đồ sộ write a letter of recommendation for…

Tôi đặc biệt vinh hạnh được viết thư trình làng cho tới...

I am delighted đồ sộ be called upon as a reference for…

Xem thêm: hair nghĩa là gì

Bài viết này nhằm mục đích chỉ ra rằng những nguyên vẹn nhân dẫn cho tới...

This research explores the causes of…

Chúng tôi viết thư này nhằm tương tác với ông/bà về...

We are writing in connection with...

Khả năng thưa và viết... khá/tốt

Good understanding of both written and spoken…

Mình viết thư này nhằm báo với chúng ta rằng...

I am writing đồ sộ tell you that…

Khả năng thưa và viết... trở thành thạo

Fluency in both written and spoken…

Chúng tôi van viết thư tương tác về...

We are writing đồ sộ you regarding…

Tôi van thay cho mặt mày... viết thư này

I am writing đồ sộ you on behalf of...

Tôi viết thư này nhằm nói đến...

Xem thêm: scaling là gì

I am writing đồ sộ enquire about…

Do ko thể liên hệ với ông/bà qua quýt Smartphone, tôi van viết gmail này nhằm van diệt cuộc hứa hẹn của tất cả chúng ta vào trong ngày mai.

I could not reach you on the phone, sánh I am writing you this mail đồ sộ tell you I have đồ sộ cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.