tinh thần tiếng anh là gì

Tinh thần của tôi đặc biệt sẵn sàng tuy nhiên buồn thay cho, thân xác của tôi yếu ớt.

My spirit was willing, but sadly my flesh was weak.

Bạn đang xem: tinh thần tiếng anh là gì

Biểu lộ tinh thần thoáng rộng và thao tác vì như thế niềm hạnh phúc người không giống.—Công-vụ 20:35.

Being generous and working for the happiness of others. —Acts 20:35.

2, 3. (a) Sứ vật Phao-lô sử dụng cụm kể từ “tinh thần” nhằm ám chỉ điều gì?

2, 3. (a) When using the word “spirit,” to tướng what was Paul at times referring?

Nếu tinh thần đồng chí thấp thì không nhiều sở hữu thời cơ thắng lợi.

If an army’s morale is low, the chances of victory decline.

Kinh Thánh là mối cung cấp sức khỏe về tinh thần chung người căn bệnh ứng phó với ít nói.

The Scriptures are a vital source of spiritual strength to tướng help afflicted individuals to tướng cope with depression.

Làm sao để lưu lại tinh thần hy sinh?

How to tướng Maintain the Spirit of Self-Sacrifice

Giô-na lại xuống tinh thần và cầu xin xỏ Đức Chúa Trời mang đến ông được bị tiêu diệt.—Giô-na 4:6-8.

The man’s spirits plummeted, and again he asked God that he might die. —Jonah 4:6-8.

Bạn sở hữu tinh thần quyết tử tê liệt không?

Do you have a self-sacrificing spirit?

* Lời thưa hiền hòa và êm dịu vơi rất có thể thực hiện tươi tắn tỉnh tinh thần người nghe.

* Even as water revives a thirsty tree, sánh the calm speech of a soothing tongue can refresh the spirit of those hearing it.

Nếu biết trước sau này, chúng ta cũng có thể sẵn sàng cả về vật hóa học lẫn lộn tinh thần.

If you could be more certain about the future, you could prepare for it, both physically and emotionally.

Anh ấy sở hữu tinh thần cầu tiến bộ.

He had that can-do spirit.

Làm sao các bạn đã cho thấy bản thân sở hữu tinh thần khiêm nhượng và sẵn sàng?

How can you show that you have a humble and willing spirit?

Nín thở thiệt lâu và triệu tập tinh thần cao độ!

Xem thêm: put it down nghĩa là gì

Hold hard the breath and build up every spirit to tướng his full height!

Tôi đang được thưa cho tới tinh thần của nhân viên cấp dưới mới nhất.

How can the newbie get away?

Đó liệu có phải là tinh thần tuy nhiên các bạn đang được vun trồng không?

Is that the spirit that you are cultivating?

Tinh thần là vậy đấy.

That's the spirit.

Chúng tớ nên thực hiện sinh sống lại tinh thần tê liệt.

And we need to tướng revive that spirit.

Ê-sai tiếp tục sở hữu tinh thần tích đặc biệt nào?

What good attitude did Isaiah have?

Không sở hữu thất bại nào là giành riêng cho một người dân có tinh thần bất khả khuất phục.

There is no failure for a person whose spirit is unconquered.

tinh thần thanh thoả này rất có thể kéo người không giống cho tới với thông điệp của tất cả chúng ta.

And this peaceful frame of mind on our part can draw others to tướng our message.

Theo anh chị, thế nào là là tinh thần tiên phong?

How would you describe the pioneer spirit?

Thiếu niên đặc trưng này rõ rệt là người dân có tinh thần trách cứ nhiệm (II Sử-ký 34:1-3).

This outstanding teenager was clearly a responsible individual. —2 Chronicles 34:1-3.

Tôi trộm suy nghĩ, dường như ông tiếp tục sẵn sàng sẵn tinh thần mang đến tích tắc này.

He might even, I thought, have been preparing himself for this moment.

Ta ý kiến đề xuất cô sẵn sàng tinh thần mang đến điều tệ nhất.

Xem thêm: lawful là gì

I suggest you prepare yourself for the worst.

Tinh thần cấp cho bách tiếp tục xúc tiến nhiều tín vật tiến hành thay cho thay đổi gì nhập đời sống?

How has a sense of urgency moved many Christians to tướng change their lifestyle?