tolerance là gì

/'tɔlərəns/

Thông dụng

Danh từ

Sự khoan thứ, lòng khoan dung; sự buông tha thứ
to show great tolerance
tỏ rời khỏi khoan thứ đạo độ
Sự kiên nhẫn
Sự chịu đựng đựng; mức độ chịu đựng đựng
tolerance of heat
sự chịu đựng đựng mức độ nóng
Sự chấp nhận
(y học) sự chịu đựng được thuốc
(kỹ thuật) dung sai (kích cỡ, lượng.. của một thành phần rất có thể xê dịch nhưng mà không khiến tác hại)

Chuyên ngành

Toán & tin

sự được cho phép, chừng dung sai

Xây dựng

dung sai, chừng sai cho tới phép

Cơ - Điện tử

Dung sai, thục mạng lượng được cho phép, sự dung nạp

Y học

dung nạp
drug tolerance
dung hấp thụ thuốc
glucose tolerance test
thử nghiệm hấp phụ glucose (dùng nhập chần đoán đái túa đường)

Kỹ thuật công cộng

độ cho tới phép
độ dung sai
tolerance chart
sơ thiết bị dung sai
tolerance unit
đơn vị đo dung sai
dung hạn
acid tolerance
dung hạn axit (của đất)
core diameter tolerance
dung hạn 2 lần bán kính của lõi
core diameter tolerance
dung hạn 2 lần bán kính của nhân
damage tolerance
dung hạn hư hỏng hỏng
frequency tolerance
dung hạn tần số
humidity tolerance
dung hạn ẩm
noise tolerance
dung hạn tạp nhiễu
phase tolerance of the pilot signal
dung hạn trộn của tín hiệu phía dẫn
surface tolerance
dung hạn bề mặt
tighter frequency tolerance
dung hạn tần số chặt hơn
tolerance on the frequency response
dung hạn bên trên sự thỏa mãn nhu cầu tần số
dung sai

Giải quí EN: The allowable range of deviation from design specifications, expressed as a percentage of the nominal value.

Xem thêm: hair nghĩa là gì

Bạn đang xem: tolerance là gì

Giải quí VN: Là độ quý hiếm sai chếch được cho phép kể từ kiến thiết nghệ thuật được xem như số pần trăm của độ quý hiếm thông thường.

adjustment tolerance
dung sai điều chỉnh
adjustment tolerance
dung sai hiệu chỉnh
angle tolerance
dung sai góc
bilateral tolerance
dung sai đối xứng
Burst Tolerance (ATM) (BT)
Dung sai đột phân phát, bùng phát (ATM)
Cell Delay Tolerance (CDT)
dung sai trễ tế bào
Cell Delay Variation Tolerance (ATM) (CDVT)
dung sai biến đổi thiên trễ tế bào
Cell tolerance variation (CTV)
biến thiên dung sai tế bào
close tolerance
dung sai chặt
close tolerance
dung sai phạm vi hẹp
concentricity tolerance
dung sai chừng đồng tâm
cone tolerance
dung sai côn
core tolerance field
sợi quang đãng ngôi trường người sử dụng sai lõi
dimensional tolerance
dung sai kích thước
Field Tolerance (FT)
dung sai sự cố
fit tolerance
dung sai thi công ráp
fitting tolerance
dung sai thi công ghép
flatness tolerance
dung sai chừng phẳng
form tolerance
dung sai khuôn
frequency tolerance
dung sai tần số
gearing tolerance
dung sai ăn nhập răng
general tolerance
dung sai tổng thể
hole tolerance
dung sai 2 lần bán kính lỗ
humidity tolerance
dung sai chừng ẩm
limit of tolerance
giới hạn dung sai
lot tolerance percentage of defective
phần trăm dung sai tàn tật của lô
narrowing of frequency tolerance
sự thu hẹp dung sai tần số
Out of Tolerance (OOT)
ngoài dung sai
pile tolerance
dung sai cọc
positional tolerance
dung sai vị trí
quality tolerance
dung sai về hóa học lượng
rail wear tolerance
dung sai ngót ray
relative humidity tolerance
dung sai (cho phép) của nhiệt độ tương đối
size tolerance
dung sai kích thước
standard tolerance
dung sai xài chuẩn
temperature tolerance
dung sai sức nóng độ
tolerance chart
bảng dung sai
tolerance chart
sơ thiết bị dung sai
tolerance class
cấp dung sai
tolerance in construction
sai số được cho phép (dung sai) nhập thi đua công
tolerance in size
dung sai kích thước
tolerance limit
giới hạn dung sai
tolerance limits
các số lượng giới hạn dung sai cho tới phép
tolerance margins
phạm vi dung sai
tolerance margins
trường dung sai
tolerance of fit
dung sai thi công ghép
tolerance of position
dung sai vị trí
tolerance on the diameter
dung sai lối kính
tolerance range
bảng dung sai
tolerance range
giới hạn dung sai
tolerance range
phạm vi dung sai
tolerance unit
đơn vị đo dung sai
tolerance zone
miền dung sai
tolerance zone
phạm vi dung sai
unilateral tolerance method
phương pháp dung sai đơn
wall thickness tolerance
dung sai chiều trở nên ống
dung sai kích thước
lượng dư
size tolerance
lượng dư kích thước
tolerance in size
lượng dư kích thước
sự chấp nhận
sự cho tới phép
sự dung nạp
sai số cho tới phép
grain tolerance
sai số được cho phép grain
tolerance in construction
sai số được cho phép (dung sai) nhập thi đua công

Kinh tế

độ sai biệt
dung hạn
dung sai
hạn chừng hóa học sản phẩm quá thiếu
sai độ
sai số cho tới phép
sự khoan dung

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
altruism , benevolence , broad-mindedness , charity , clemency , compassion , concession , endurance , forbearance , freedom , good will , grace , humanity , indulgence , kindness , lenience , leniency , lenity , liberalism , liberality , liberalness , license , magnanimity , mercifulness , mercy , patience , permission , permissiveness , sensitivity , sufferance , sympathy , toleration , understanding , guts * , hardiness , hardness , opposition , resilience , resistance , stamina , staying power * , steadfastness , steadiness , strength , toughness , vigor , charitableness , long-suffering , resignation , fortitude , leeway , threshold

Từ trái ngược nghĩa