too stunned to speak là gì

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Filipino

It's kind of lượt thích "청중은 놀라서 할 말을 잃고 앉아 있었다", meaning they were too shocked by what happened/what they just saw or heard to lớn utter a single thing.

I don't entirely speak nor understand korean so sánh please bởi correct mạ if I'm wrong with my correlation. If you have any follow-up questions, please feel không lấy phí to lớn ask me! :)

Bạn đang xem: too stunned to speak là gì

Xem thêm: i trong tiếng anh là gì

Xem thêm: buy in bulk là gì

@AvyLearns23 your korean was perfect! And thank you <3

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Filipino

@jennie027 Awww, thank you! I'm trying my best as well hehe. No worries! Always glad to lớn help!! <3

[Tin tức] Này bạn! Người học tập nước ngoài ngữ! Bạn với biết phương pháp nâng cấp kĩ năng ngôn từ của tôi không❓ Tất cả những gì bạn phải thực hiện là nhờ người bạn dạng ngữ sửa nội dung bài viết của mình!Với HiNative, chúng ta cũng có thể nhờ người bạn dạng ngữ sửa nội dung bài viết của tôi free ✍️✨. Đăng ký