train đọc là gì

train

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: train đọc là gì

UK/treɪn/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/treɪn/

  • /t/ as in town
  • /r/ as in run
  • // as in day
  • /n/ as in name
  • /t/ as in town
  • /r/ as in run
  • // as in day
  • /n/ as in name