tram là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to tram
Phân kể từ hiện nay tại tramming
Phân kể từ quá khứ trammed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại tram tram hoặc trammest¹ trams hoặc trammeth¹ tram tram tram
Quá khứ trammed trammed hoặc trammedst¹ trammed trammed trammed trammed
Tương lai will/shall² tram will/shall tram hoặc wilt/shalt¹ tram will/shall tram will/shall tram will/shall tram will/shall tram
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại tram tram hoặc trammest¹ tram tram tram tram
Quá khứ trammed trammed trammed trammed trammed trammed
Tương lai were to tram hoặc should tram were to tram hoặc should tram were to tram hoặc should tram were to tram hoặc should tram were to tram hoặc should tram were to tram hoặc should tram
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại tram let’s tram tram
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.