transformation là gì

/,trænsfə'meiʃn/

Thông dụng

Danh từ

Sự trở nên đổi; sự bị trở nên đổi
Sự trở nên hóa học, sự trở nên tính
Chùm tóc fake (của phụ nữ)
(toán học) phép tắc trở nên đổi

Chuyên ngành

Xây dựng

phép trở nên đổi

Cơ - Điện tử

Sự chuyển đổi, phép tắc chuyển đổi, sự trở nên dạng

Xem thêm: tax incentives là gì

Bạn đang xem: transformation là gì

Sự chuyển đổi, phép tắc chuyển đổi, sự trở nên dạng

Toán & tin cẩn

phép ánh xạ
closed transformation
phép ánh xạ đóng
covering transformation
phép ánh xạ phủ
sự trở nên dổi

Kỹ thuật công cộng

biến đổi
adiabatic transformation
sự chuyển đổi đoạn nhiệt
adjoint transformation
phép chuyển đổi phó
affine co-ordinates transformation
phép chuyển đổi tọa phỏng affRin
affine transformation
phép chuyển đổi affin
affine transformation
phép chuyển đổi afin
algebraic transformation
phép chuyển đổi đại số
analytic transformation
phép chuyển đổi giải tích
angular transformation
sự chuyển đổi lượng giác
bilinear transformation
biến thay đổi tuy nhiên tuyến tính
biquadratic transformation
phép chuyển đổi trùng phương
birational transformation
phép chuyển đổi tuy nhiên hữu tỷ
canonical transformation
phép chuyển đổi chủ yếu tắc
central affine transformation
phép chuyển đổi tâm affine
chain transformation
phép chuyển đổi xích
closed transformation
phép chuyển đổi đóng
collinear transformation
phép chuyển đổi nằm trong tuyến
collineatory transformation
phép chuyển đổi nằm trong tuyến
conformal transformation
biến thay đổi bảo giác
conformal transformation
phép chuyển đổi bảo giác
congruent transformation
phép chuyển đổi tương đẳng
conjugate transformation
phép chuyển đổi liên hợp
continuous transformation
phép chuyển đổi liên tục
coordinate transformation
biến thay đổi tọa độ
coordinate transformation
phép chuyển đổi tọa độ
coordinate transformation
sự chuyển đổi tọa độ
cube-cubic transformation
phép chuyển đổi 3-3
cubic transformation
phép chuyển đổi bậc ba
cubo-cubic transformation
phép chuyển đổi 3-3
current transformation ratio
hệ số chuyển đổi dòng
elementary transformation
biến thay đổi sơ cấp
elementary transformation
phép chuyển đổi sơ cấp
energy transformation
biến thay đổi năng lượng
energy transformation
sự chuyển đổi năng lượng
equiangular transformation
phép chuyển đổi đẳng giác
equiform transformation
phép chuyển đổi đẳng dạng
equilong transformation
phép chuyển đổi đẳng cự
eutetic transformation
sự chuyển đổi ơtecti
exothermic transformation
biến thay đổi lan nhiệt
factorisation of a transformation
sự phân tách một phép tắc trở nên đổi
fast Fourier transformation (FFT)
phép chuyển đổi Fourier nhanh
Fourier transformation
phép chuyển đổi Fourier
fourier's transformation
phép chuyển đổi furiê
frequency transformation
sự chuyển đổi tần số
Galilean transformation
phép chuyển đổi Galilei
galilean transformation
phép chuyển đổi galileo
gamma ray transformation
sự chuyển đổi tia gama (cldđ)
gas to tướng liquid transformation
sự chuyển đổi trộn khí trở nên lỏng
gauge transformation
phép chuyển đổi toan cỡ
generator of the canonical transformation
hàm sinh của phép tắc chuyển đổi chủ yếu tắc
geometric (AL) transformation
phép chuyển đổi hình học
geometric transformation
phép chuyển đổi hình học
global modelling transformation
biến thay đổi kiểu mẫu toàn cục
heat of transformation
nhiệt trở nên đổi
heat transformation
biến thay đổi nhiệt
heat transformation
sự chuyển đổi nhiệt
heteromorphic transformation
biến thay đổi dị hình
homogeneous transformation
phép chuyển đổi thuần nhất
identical transformation
biến thay đổi đồng nhất
identical transformation
phép chuyển đổi đồng nhất
impedance transformation
sự chuyển đổi trở kháng
induced transformation
sự chuyển đổi cảm ứng
infinitesimal transformation
phép chuyển đổi vi phân
inner transformation
phép chuyển đổi trong
interior transformation
phép chuyển đổi trong
internal transformation
phép chuyển đổi trong
inverse transformation
phép chuyển đổi ngược
involutory transformation
biến thay đổi đối hợp
involutory transformation
phép chuyển đổi đối hợp
isogonal transformation
phép chuyển đổi đẳng giác
isometric transformation
phép chuyển đổi đẳng cự
key transformation
sự chuyển đổi khóa
Laplace transformation
biến thay đổi Laplace
Laplace transformation
phép chuyển đổi Laplace
Laplace transformation
phép chuyển đổi Laplaxơ
latent heat of transformation
ẩn nhiệt độ chuyển đổi (nguyên tố)
line-sphere transformation
phép chuyển đổi tuyến cầu
line-sphere transformation
phép chuyển đổi tuyến-cầu
Linear transformation
biến thay đổi tuyến tính
linear transformation
phép chuyển đổi tuyến tính
liquid-to-gas transformation
biến thay đổi lỏng trở nên khí
liquid-to-vapour transformation
biến thay đổi lỏng trở nên hơi
logarithm transformation
phép chuyển đổi loga
loglog transformation
phép chuyển đổi loga lặp
Lorentz transformation
biến thay đổi Lorentz
matrix transformation
phép chuyển đổi yêu tinh trận
matrix transformation
sự chuyển đổi yêu tinh trận
maximal transformation
phép chuyển đổi đặc biệt đại
metric transformation
phép chuyển đổi matric
metric transformation
phép chuyển đổi metric
monoidal transformation
phép chuyển đổi momoit
monoidal transformation
phép chuyển đổi monoit
natural transformation
phép chuyển đổi tự động nhiên
network transformation
biến thay đổi mạng
normal transformation
phép chuyển đổi chuẩn chỉnh tắc
Norton transformation
sự chuyển đổi Norton
orthognal transformation
phép chuyển đổi trực giao
orthogonal transformation
phép chuyển đổi trực giao
orthogonal transformation
sự chuyển đổi trực giao
parallel transformation
biến thay đổi tuy nhiên song
parity transformation
phép chuyển đổi tính chẵn lẻ
pedal transformation
phép chuyển đổi bàn đạp
pedal transformation
sự chuyển đổi thủy túc
perspective transformation
phép chuyển đổi phối cảnh
phase transformation
biến thay đổi pha
phase transformation
sự chuyển đổi pha
point curve transformation
phép chuyển đổi điểm tuyến
point transformation
phép chuyển đổi điểm
point-surface transformation
phép chuyển đổi điểm diện
point-surface transformation
phép chuyển đổi điểm-diện
polar transformation
phép chuyển đổi cực
polar transformation
phép chuyển đổi thay đổi cực
polymorphic transformation
biến thay đổi nhiều hình
program transformation
sự chuyển đổi chương trình
projective transformation
phép chuyển đổi hình họa xạ
projective transformation
phép chuyển đổi xạ ảnh
quadratic transformation
phép chuyển đổi bậc hai
radial transformation
phép chuyển đổi bám theo tia
radioactive transformation series
dãy chuyển đổi phóng xạ
radix transformation
phép chuyển đổi cơ số
ratio of transformation
tỷ số chuyển đổi (ở máy trở nên áp)
reciprocal frequency transformation
phép chuyển đổi hòn đảo tần
reduction of a transformation
sự rút gọn gàng một phép tắc trở nên đổi
retracting transformation
phép chuyển đổi teo rút
reversible transformation
phép chuyển đổi thuận nghịch
scaling transformation
phép chuyển đổi thang
segment transformation
biến thay đổi phân đoạn
self-adjoint transformation
phép chuyển đổi tự động phó
semigroup of transformation
nửa group những phép tắc trở nên đổi
signal transformation
biến thay đổi tín hiệu
signal transformation
sự chuyển đổi tín hiệu
similarity transformation
phép chuyển đổi đồng dạng
single valued transformation
phép chuyển đổi đơn vị
singular transformation
phép chuyển đổi kỳ dị
spectrum of a transformation
phổ của một phép tắc trở nên đổi
star delta transformation
phép chuyển đổi sao-tam giác
step transformation
phép chuyển đổi bậc thang
suspended transformation
sự chuyển đổi treo
symmetry transformation
phép chuyển đổi đối xứng
thermodynamic transformation
phép chuyển đổi nhiệt độ động
topological transformation
phép chuyển đổi topo
transformation (vs)
phép trở nên đổi
transformation (vs)
sự trở nên đổi
transformation coefficient
hệ số trở nên đổi
transformation cycle
chu kỳ trở nên đổi
transformation group
nhóm những phép tắc trở nên đổi
transformation matrix
ma trận trở nên đổi
transformation of co-ordinates
phép chuyển đổi tọa độ
transformation of coordinate
phép chuyển đổi tọa độ
transformation of coordinates
sự chuyển đổi tọa độ
transformation of electrical energy
biến thay đổi năng lượng điện năng
transformation of electricity
sự chuyển đổi năng lượng điện năng
transformation of function
phép chuyển đổi hàm
transformation of tensor
phép chuyển đổi tensơ
transformation of tensor
phép chuyển đổi tenxơ
transformation of variable
phép chuyển đổi trở nên số
transformation pipeline
ống dẫn trở nên đổi
transformation point
điểm trở nên đổi
transformation range
khoảng trở nên đổi
transformation ratio
tỉ số trở nên (đổi)
transformation ratio (ofa transformer)
tỉ số chuyển đổi của cục trở nên áp
transformation temperature
nhiệt phỏng (của) trở nên đổi
transformation theory
lý thuyết trở nên đổi
unimodular transformation
phép chuyển đổi đơn modula
unimodular transformation
phép chuyển đổi đơn mođula
unitary transformation
biến thay đổi unita
unitary transformation
phép chuyển đổi đơn nguyên
univalent transformation
phép chuyển đổi đơn trị
univalent transformation
phép chuyển đổi đơn vị
velocity of transformation
tốc phỏng trở nên đổi
viewport transformation
phép chuyển đổi cổng nhìn
window transformation
biến thay đổi cửa ngõ sổ
z-transformation
biến thay đổi z
phép trở nên đổi

Giải mến VN: Là tiến bộ trình trả tọa phỏng từ 1 hệ tọa phỏng này qua 1 hệ không giống trải qua phép tắc tịnh tiến bộ, phép tắc cù và phân chia tỉ lệ thành phần. ARC/INFO cung ứng những phép tắc trở nên đổi: phép tắc đồng dạng, affine, piecewise linear, phép tắc chiếu, phép tắc hiệu chỉnh số liệu NADCON dùng phép tắc chuyển đổi phỏng cong ít nhất, và phép tắc chuyển đổi nhiều thức với những lưới dù cong và hình họa.

adjoint transformation
phép chuyển đổi phó
affine co-ordinates transformation
phép chuyển đổi tọa phỏng affin
AFFINE TRANSFORMATION
phép chuyển đổi affin
affine transformation
phép chuyển đổi afin
algebraic transformation
phép chuyển đổi đại số
analytic transformation
phép chuyển đổi giải tích
biquadratic transformation
phép chuyển đổi trùng phương
BIRATIONAL TRANSFORMATION
phép chuyển đổi tuy nhiên hữu tỷ
canonical transformation
phép chuyển đổi chủ yếu tắc
central affine transformation
phép chuyển đổi tâm affine
chain transformation
phép chuyển đổi xích
closed transformation
phép chuyển đổi đóng
COLLINEAR TRANSFORMATION
phép chuyển đổi nằm trong tuyến
collineatory transformation
phép chuyển đổi nằm trong tuyến
conformal transformation
phép chuyển đổi bảo giác
congruent transformation
phép chuyển đổi tương đẳng
conjugate transformation
phép chuyển đổi liên hợp
continuous transformation
phép chuyển đổi liên tục
coordinate transformation
phép chuyển đổi tọa độ
cube-cubic transformation
phép chuyển đổi 3-3
cubic transformation
phép chuyển đổi bậc ba
cubo-cubic transformation
phép chuyển đổi 3-3
elementary transformation
phép chuyển đổi sơ cấp
equiangular transformation
phép chuyển đổi đẳng giác
equiform transformation
phép chuyển đổi đẳng dạng
equilong transformation
phép chuyển đổi đẳng cự
factorisation of a transformation
sự phân tách một phép tắc trở nên đổi
fast Fourier transformation (FFT)
phép chuyển đổi Fourier nhanh
Fourier transformation
phép chuyển đổi Fourier
fourier's transformation
phép chuyển đổi furiê
Galilean transformation
phép chuyển đổi Galilei
galilean transformation
phép chuyển đổi galileo
gauge transformation
phép chuyển đổi toan cỡ
generator of the canonical transformation
hàm sinh của phép tắc chuyển đổi chủ yếu tắc
GEOMETRIC (AL) TRANSFORMATION
phép chuyển đổi hình học
geometric transformation
phép chuyển đổi hình học
homogeneous transformation
phép chuyển đổi thuần nhất
identical transformation
phép chuyển đổi đồng nhất
infinitesimal transformation
phép chuyển đổi vi phân
inner transformation
phép chuyển đổi trong
interior transformation
phép chuyển đổi trong
internal transformation
phép chuyển đổi trong
inverse transformation
phép chuyển đổi ngược
involutory transformation
phép chuyển đổi đối hợp
isogonal transformation
phép chuyển đổi đẳng giác
isometric transformation
phép chuyển đổi đẳng cự
Laplace transformation
phép chuyển đổi Laplace
Laplace transformation
phép chuyển đổi Laplaxơ
line-sphere transformation
phép chuyển đổi tuyến cầu
line-sphere transformation
phép chuyển đổi tuyến-cầu
linear transformation
phép chuyển đổi tuyến tính
logarithm transformation
phép chuyển đổi loga
loglog transformation
phép chuyển đổi loga lặp
matrix transformation
phép chuyển đổi yêu tinh trận
maximal transformation
phép chuyển đổi đặc biệt đại
metric transformation
phép chuyển đổi matric
metric transformation
phép chuyển đổi metric
monoidal transformation
phép chuyển đổi momoit
monoidal transformation
phép chuyển đổi monoit
natural transformation
phép chuyển đổi tự động nhiên
normal transformation
phép chuyển đổi chuẩn chỉnh tắc
orthognal transformation
phép chuyển đổi trực giao
orthogonal transformation
phép chuyển đổi trực giao
parity transformation
phép chuyển đổi tính chẵn lẻ
pedal transformation
phép chuyển đổi bàn đạp
perspective transformation
phép chuyển đổi phối cảnh
point curve transformation
phép chuyển đổi điểm tuyến
point transformation
phép chuyển đổi điểm
point-surface transformation
phép chuyển đổi điểm diện
point-surface transformation
phép chuyển đổi điểm-diện
polar transformation
phép chuyển đổi cực
polar transformation
phép chuyển đổi thay đổi cực
projective transformation
phép chuyển đổi hình họa xạ
projective transformation
phép chuyển đổi xạ ảnh
quadratic transformation
phép chuyển đổi bậc hai
radial transformation
phép chuyển đổi bám theo tia
radix transformation
phép chuyển đổi cơ số
reciprocal frequency transformation
phép chuyển đổi hòn đảo tần
reduction of a transformation
sự rút gọn gàng một phép tắc trở nên đổi
retracting transformation
phép chuyển đổi teo rút
reversible transformation
phép chuyển đổi thuận nghịch
scaling transformation
phép chuyển đổi thang
self-adjoint transformation
phép chuyển đổi tự động phó
semigroup of transformation
nửa group những phép tắc trở nên đổi
similarity transformation
phép chuyển đổi đồng dạng
single valued transformation
phép chuyển đổi đơn vị
singular transformation
phép chuyển đổi kỳ dị
spectrum of a transformation
phổ của một phép tắc trở nên đổi
star delta transformation
phép chuyển đổi sao-tam giác
step transformation
phép chuyển đổi bậc thang
symmetry transformation
phép chuyển đổi đối xứng
thermodynamic transformation
phép chuyển đổi nhiệt độ động
topological transformation
phép chuyển đổi topo
transformation group
nhóm những phép tắc trở nên đổi
transformation of co-ordinates
phép chuyển đổi tọa độ
transformation of coordinate
phép chuyển đổi tọa độ
transformation of function
phép chuyển đổi hàm
transformation of tensor
phép chuyển đổi tensơ
transformation of tensor
phép chuyển đổi tenxơ
transformation of variable
phép chuyển đổi trở nên số
unimodular transformation
phép chuyển đổi đơn modula
unimodular transformation
phép chuyển đổi đơn mođula
unitary transformation
phép chuyển đổi đơn nguyên
univalent transformation
phép chuyển đổi đơn trị
univalent transformation
phép chuyển đổi đơn vị
viewport transformation
phép chuyển đổi cổng nhìn
sự trở nên đổi
adiabatic transformation
sự chuyển đổi đoạn nhiệt
angular transformation
sự chuyển đổi lượng giác
coordinate transformation
sự chuyển đổi tọa độ
energy transformation
sự chuyển đổi năng lượng
eutetic transformation
sự chuyển đổi ơtecti
frequency transformation
sự chuyển đổi tần số
gamma ray transformation
sự chuyển đổi tia gama (cldđ)
gas to tướng liquid transformation
sự chuyển đổi trộn khí trở nên lỏng
heat transformation
sự chuyển đổi nhiệt
impedance transformation
sự chuyển đổi trở kháng
induced transformation
sự chuyển đổi cảm ứng
key transformation
sự chuyển đổi khóa
matrix transformation
sự chuyển đổi yêu tinh trận
Norton transformation
sự chuyển đổi Norton
orthogonal transformation
sự chuyển đổi trực giao
pedal transformation
sự chuyển đổi thủy túc
phase transformation
sự chuyển đổi pha
program transformation
sự chuyển đổi chương trình
signal transformation
sự chuyển đổi tín hiệu
suspended transformation
sự chuyển đổi treo
transformation of coordinates
sự chuyển đổi tọa độ
transformation of electricity
sự chuyển đổi năng lượng điện năng
sự cải tạo
sự trả đổi
delta-Y transformation
sự quy đổi pi-T
heat transformation
sự quy đổi nhiệt
pi-T transformation
sự quy đổi pi-T
pi-T transformation
sự quy đổi sao-tam giác
pi-T transformation
sự quy đổi tam giác-sao
star-delta transformation
sự quy đổi sao-tam giác
window transformation
sự quy đổi cửa ngõ sổ
Y-delta transformation
sự quy đổi pi-T
Y-delta transformation
sự quy đổi sao-tam giác
Y-delta transformation
sự quy đổi tam giác-sao
sự trả hóa
polymorphic transformation
sự trả hóa nhiều dạng
polymorphic transformation
sự trả hóa thù oán hình
sự thay cho đổi

Y Sinh

biến nạp

Kinh tế

biến đổi
maturity transformation
sự chuyển đổi kỳ hạn
transformation curve
đường cong chuyển đổi (đường tài năng sản xuất)
chế biến
transformation industries
các công nghiệp chế biến
sự thay cho đổi
sự thay cho thay đổi, sự chế trở nên, sự trở nên đổi

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
about-face * , alteration , changeover , conversion , flip-flop * , metamorphosis , radical change , renewal , revolution , shift , switch , transfiguration , transmogrification , transmutation , mutation , translation , transubstantiation , permutation , sea change

Từ ngược nghĩa