tư tưởng tiếng anh là gì

Làm thế này điều của Đức Chúa Trời đã cho thấy “-tưởng và ý-định vô lòng”?

How does God’s word reveal the “thoughts and intentions of the heart”?

Bạn đang xem: tư tưởng tiếng anh là gì

Sa-tan nắm rõ rằng tư tưởng phân phối hành vi của tất cả chúng ta.

Satan understands that how we think affects the way we act.

Nhưng điều này đơn giản tư tưởng của cá thể riêng biệt tôi.

But this is just my own personal ideology.

Nó rằng cho tới việc những xã hội được dạy dỗ về những hệ tư tưởng thế nào.

That is, it is how societies are taught ideologies.

Edward hít vào một nền dạy dỗ thiên về tư tưởng cách tân.

Catherine believed in Enlightenment political thought.

Vì vậy mang 1 nỗ lực tương quan cho tới tư tưởng.

So there is an effort with regard to lớn thought.

Không thể mang 1 vận động của tư tưởng và vẫn vậy sự thức dậy của mưu trí.

There can’t be a movement of thought and yet the awakening of that.

Cả 2 group này đều nhận định rằng tư tưởng của mình đều dựa vào Kinh thánh.

Both groups claim to lớn base their ideology on their holy book.

Bởi vì như thế khi chúng ta đang được nhìn một tư tưởng, một tư tưởng không giống len lẻn vô.

Because, as you are looking at one thought, another slips in.

Hỡi Đức Chúa Trời, những -tưởng Chúa quí-báu mang đến tôi thay!

So, to lớn má how precious your thoughts are!

Vì vậy tư tưởng luôn luôn trực tiếp lâu đời – đích thị không?

So thought is always old - right?

Và tôi gật đầu đồng ý một tuyệt vời của tư tưởng tương quan cho tới thời hạn này.

And I get an interesting impression of this thought with regard to lớn time.

12 Nhưng bọn chúng ko biết tư tưởng Đức Giê-hô-va

Xem thêm: slow nghĩa là gì

12 But they bởi not know the thoughts of Jehovah,

Nó ko ở vô trật tự động của tư tưởng.

It is not in the order of thought.

Hình hình ảnh này đã được bố trí vô bên cạnh nhau bởi vì tư tưởng.

That image has been put together by thought.

Có những phe cánh không giống nhau về tư tưởng như các vẹn toàn nhân của lạm phát kinh tế.

There were different schools of thought as to lớn the causes of inflation.

Quán triệt tư tưởng là thế.

That would be the ideal.

Cái cơ thì đem gì tác động xấu xa cho tới tư tưởng đạo đức?

Where are the dark moral corners in that?

Vì vậy tư tưởng đang được thao tác vô cả nhị phương phía.

So thought is working in both directions.

Họ đem đơn giản và dễ dàng theo gót dõi loại tư tưởng của chúng ta không?

Will they readily follow your line of thought?

Số những -tưởng ấy thật to lớn thay!

O God, how vast is the sum of them!

Chúng tao ko tâm lý phù phù hợp với tư tưởng của Giê-su.

We fail to lớn focus on matters in line with Jesus’ way of thinking.

Tư tưởng cơ nhận định rằng tất cả chúng ta là những người dân theo gót ngôi nhà nghĩa duy vật.

That tradition thinks that we are heavy-duty scientific materialists: Consciousness is not a part of the physical world.

(b) Chúng tao nên làm những gì nếu như “-tưởng” về sự tội phạm trọng khiến cho bản thân thắc mắc lắng?

Xem thêm: flimsy là gì

(b) What should we bởi if we are troubled by “disquieting thoughts” regarding serious sin?

Tư tưởng của tôi về cớm chìm là chúng ta chẳng không giống gì những cây nấm.

My theory on Feds is they're lượt thích mushrooms.