tug là gì

/tʌg/

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Sức kéo, lực kéo, tàu kéo, (v) kéo, dắt, lai

Giao thông & vận tải

tàu lai (kiểu tàu thủy)

Hóa học tập & vật liệu

sự lai đất
tầu kéo

Xây dựng

kéo mạnh

Kỹ thuật cộng đồng

sự kéo

Kinh tế

dắt

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun, verb
drag , draw , haul , heave , jerk , lug , strain , toil , tow , traction , wrench , yank
verb
drag , draw , haul , tow , drive , fag , moil , strain , strive , sweat , toil , travail , work

Từ ngược nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: tug là gì

Xem thêm: appear to be là gì

NHÀ TÀI TRỢ