turn off là gì

Bản dịch của "turn off" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: turn off là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ bám theo văn cảnh của "turn off" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "turn off" nhập một câu

They stage a number of diversions which causes the ngân hàng đồ sộ turn off one of the main alarm systems, allowing them đồ sộ enter the safe.

Some switches are light switches which can be used đồ sộ turn off the lights in the respective level, making some enemies characteristically afraid đồ sộ jump.

Xem thêm: panther là gì

In order đồ sộ progress you have đồ sộ turn off the security system and clear the area of radioactive material.

Traffic must turn off and take the bypass road through the industrial area.

Xem thêm: strategic industry là gì

The former is of particular importance for cells that may need đồ sộ turn off protein synthesis globally.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "turn off":

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "turn off" nhập giờ Việt