wanted là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to want
Phân kể từ hiện nay tại wanting
Phân kể từ vượt lên trước khứ wanted
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại want want hoặc wantest¹ wants hoặc wanteth¹ want want want
Quá khứ wanted wanted hoặc wantedst¹ wanted wanted wanted wanted
Tương lai will/shall² want will/shall want hoặc wilt/shalt¹ want will/shall want will/shall want will/shall want will/shall want
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại want want hoặc wantest¹ want want want want
Quá khứ wanted wanted wanted wanted wanted wanted
Tương lai were to want hoặc should want were to want hoặc should want were to want hoặc should want were to want hoặc should want were to want hoặc should want were to want hoặc should want
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại want let’s want want
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.