what đọc tiếng anh là gì

what

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: what đọc tiếng anh là gì

UK/wɒt/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/wɑːt/

  • /w/ as in we
  • /ɒ/ as in sock
  • /t/ as in town
  • /w/ as in we
  • /ɑː/ as in father
  • /t/ as in town