y tiếng anh đọc là gì

Y

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: y tiếng anh đọc là gì

UK/waɪ/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/waɪ/

  • /w/ as in we
  • // as in eye
  • /w/ as in we
  • // as in eye

y

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/waɪ/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Xem thêm: phonetic là gì

US/waɪ/

  • /w/ as in we
  • // as in eye
  • /w/ as in we
  • // as in eye

-y

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/-i/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/-i/

  • /i/ as in happy