z đọc là gì

Z

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: z đọc là gì

UK/zed/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ziː/

  • /z/ as in zoo
  • /e/ as in head
  • /d/ as in day
  • /z/ as in zoo
  • // as in sheep