culture nghĩa là gì

/ˈkʌltʃər/

Thông dụng

Danh từ

Sự ngỏ đem, sự tu chăm sóc, sự trao đổi
the culture of the mind
sự ngỏ đem trí tuệ
physical culture
thể dục
Sự dạy dỗ, sự giáo hoá
Văn hoá, văn minh
culture shock
cú sốc văn hoá
Sự trồng trọt
Sự nuôi (tằm, ong, cá, sò...)
Sự ghép (vi khuẩn); con số vi trùng cấy; mẻ ghép vi khuẩn
the culture of cholera germs
sự ghép vi trùng dịch tả; mẻ ghép vi trùng dịch tả

Ngoại động từ

Cày ghép, trồng trọt
Nuôi (tằm, ong...)
Cấy (vi khuẩn)
Tu chăm sóc, trau dồi
Giáo hoá, ngỏ mang

Chuyên ngành

Xây dựng

văn hóa

Y học

sự nuôi ghép, cấy

Kỹ thuật công cộng

canh tác

Kinh tế

nuôi
culture cultivation
sự nuôi cấy
culture cultivation
sự nuôi dưỡng
culture dish
hộp nuôi ghép mẫu
pure culture apparatus
thiết bị nuôi ghép chủng thuần khiết
pure culture machine
thiết bị nuôi ghép men
yeast culture tank
thùng nuôi ghép men
nuôi trồng
sự trồng trọt
văn hóa

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
ability , accomplishment , address , aestheticism , art , capacity , civilization , class , courtesy , cultivation , delicacy , dignity , discrimination , dress , elegance , elevation , enlightenment , erudition , experience , fashion , finish , gentility , good taste , grace , improvement , kindness , learning , manners , nobility , perception , polish , politeness , practice , proficiency , refinement , savoir-faire , science , skill , tact , training , urbanity , arts and sciences , convention , customs , development , ethnology , folklore , folkways , grounding , habit , humanism , knowledge , lifestyle , mores , society , the arts , way of life , agriculture , agrology , agronomics , agronomy , farming , gardening , raising , tending , kultur , acculturation , breeding , education , enculturation , heritage , literature , melting pot , music , savoir faire , socialization , tillage , zeitgeist