Công Nghệ

chatting nghĩa là gì

Kết quả tìm kiếm cho. 'chatting' trong Việt -> Anh. Từ điển tiếng Việt. Hệ thống từ điển chuyên ngành mở. Dịch bất kỳ văn bản sử dụng dịch vụ của chúng tôi miễn phí dịch thuật trực tuyến. Free online english vietnamese dictionary.

out là gì trong tiếng anh

Trong hầu hết các đề thi tiếng Anh, các phrasal verb với out xuất hiện trong nhiều ngữ cảnh khác nhau với cách áp dụng rất linh hoạt.

thump là gì

thump /ˈθəmp/

who is that nghĩa là gì

Cấu trúc hỏi người - who is this?/ who is that? là một trong những phần kiến thức trọng tâm của tiếng Anh lớp 3. Đọc bài viết để con có cơ hội đạt điểm cao

adviser là gì

Bài viết này sẽ chia sẻ với người học cách phân biệt advisor, mentor, coach và consultant - 4 từ đồng nghĩa và rất dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh.

collegiality là gì

Collegial và collegiate đều có nghĩa là of or relating to college, và chúng có thể thay thế cho nhau khi mang nghĩa này, mặc dù collegiate phổ biến hơn nhiều.

at loggerheads là gì

loggerhead /ˈlɔ.ɡɜː.ˌhɛd/

homogeneity là gì

Soha tra từ - Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành Anh - Việt.

comic nghĩa là gì

comic /ˈkɑː.mɪk/

put it down nghĩa là gì

Put down là gì? Nghĩa của put down - Cụm động từ tiếng Anh. Nghĩa của cụm động từ put down. Từ, cụm từ đồng nghĩa, trái nghĩa với put down